Kuntainfo
Hallinto ja palvelut
Tapahtumat
Elinkeinot
Kiinteistöpalvelu

Kunnanhallitus 4.4.2016
§
43 Tilinpäätös varainhoitovuodelta 2015
44 Koulujen viihtyvyyden parantaminen
45 Laajakaistaliittymien lisähankinta
46 Kunnanhallitukselle saapunut posti


TILINPÄÄTÖS VARAINHOITOVUODELTA 2015

Khall 37 §
29.3.2016
Tilinpäätös on laadittu kirjanpitolain mukaisesti kolmen kuukauden kuluessa tilivuoden päättymisestä. Kuntalain 113 §:n mukaan tilikaudelta laadittu tilinpäätös on saatettava valtuuston käsiteltäväksi tilikautta seuraavan vuoden kesäkuun loppuun mennessä.

Tilinpäätökseen kuuluvat tase, tuloslaskelma, rahoituslaskelma ja niiden liitteenä olevat tiedot sekä talousarvion toteutumisvertailu ja toimintakertomus.

Kunnan tilinpäätös osoittaa ylijäämää 753 893 €. Toimintakertomus sisältää ehdotuksen ylijäämän käsittelemiseksi.

Kuntalain 114 §:n mukainen konsernitilinpäätös laaditaan konserniyhteisöjen taseiden ja tuloslaskelmien sekä niiden liitetietojen yhdistelmänä.

Liitteet;
Toimintakertomus 2015, sisältäen tuloslaskelman, taseen, rahoituslaskelman ja tilinpäätöksen liitetiedot
Talousarvion toteutumavertailu

Konsernitilinpäätös valmistellaan hallituksen seuraavaan kokoukseen mennessä.

Kunnanjohtajan ehdotus:

Kunnanhallitus käsittelee alustavasti vuodelta 2015 laaditun toimintakertomuksen, tuloslaskelman ja taseen liitteineen sekä toteuman vuodelta 2015. Lopullinen ehdotus tilinpäätöksen käsittelemisestä annetaan seuraavassa kokouksessa, kun hallituksen käsiteltävänä on myös konsernitilinpäätös.


Päätös:

Päätösehdotus hyväksyttiin.

-------------------------

Khall 43 §
Konsernitilinpäätös vuodelta 2015 esitetään kokouksessa.


Kunnanjohtajan ehdotus:

Kunnanhallitus ehdottaa, että tilikauden ylijäämä + 753 893 € siirretään
taseen yli-/alijäämätilille.

Kunnanhallitus allekirjoittaa vuoden 2015 tilinpäätöksen ja jättää tilinpäätöksen tilintarkastajien tarkastettavaksi.

Kunnanhallitus saattaa tilinpäätöksen tarkastuslautakunnan valmistelun jälkeen edelleen valtuuston käsiteltäväksi.

Kokouksessa kunnanjohtaja antoi uuden päätösehdotuksen:
Konsernitilinpäätöksen valmistelun johdosta asia siirretään seuraavaan kokoukseen.

Päätös:

Päätösehdotus hyväksyttiin.


KOULUJEN VIIHTYVYYDEN PARANTAMINEN

Khall 44 §

Kuntaan on saapunut pvm 15.11.2015 avustushakemus, joka koskee eräitä oppilaiden viihtyvyyteen liittyviä hankintoja. Hakemuksen on jättänyt vanhempainyhdistys, liitteenä hakemus.

Hankinnan tarpeellisuudesta on pyydetty johtajaopettajan lausunto. Hankinnan yhteydessä tulee huomioida myös Tammijärven kouluun kohdistuvat suunnitelmat. Arvion mukaan ei tässä vaiheessa ole tarkoituksenmukaista hankkia uusia verhoja kouluun, kun niiden käyttöikä saattaa jäädä varsin lyhyeksi, mikäli koulun uudisrakennuksen investointi toteutuu v. 2017. Muilta osin avustushakemus on perusteltu.

Kunnanjohtajan ehdotus:

Kunnanhallitus myöntää avustusta 600 € säkkituolien ja tyynyjen hankintaa varten.

Päätös:

Päätösehdotus hyväksyttiin.


LAAJAKAISTALIITTYMIEN LISÄHANKINTA

Khall 45 §

Keski-Suomen Valokuituverkot Oy jatkaa v. 2013 keskeytynyttä valokuituverkon rakentamista Luhangassa tulevan toukokuun aikana.

Kunta on aikaisemmin hankkinut laajakaistaliittymiä kiinteistöihinsä liitetaulukon 1 mukaisesti. Hepoluhdan vapaana oleville tonteille hankitut laajakaistavalmiudet on KSVV Oy:n toimesta peruutettu ja maksut palautettu kunnalle.

Laajakaistaverkon tulisi kattaa myös seuraavat kiinteistöt:
Palotalo
Kirjasto
Rivitalo Törmälä
Rivitalo Savinotko
Vanhusten asunnot

Mahdollisia liittymien lisähankintoja tulee arvioida teknisen toteutuksen eri vaihtoehtojen pohjalta. Aikaisemmin hankitulla huoltorakennuksen liittymällä on ollut tarkoitus toteuttaa em. asuintalojen valokuituverkko. Käytännössä saattaa olla kuitenkin välttämätöntä hankkia talokohtaiset liittymät.
Asuintaloihin hankittavien liittymien osalta olennaista on, että liittymille on käyttäjiä, jotka maksavat kuukausittaista verkko- ja palvelumaksuja.

Kunnanjohtajan ehdotus:

                    Ehdotus laajakaistaliittymien lisähankinnasta annetaan kokouksessa.

Kunnanjohtaja antoi kokouksessa seuraavan päätösehdotuksen:

Laajakaistaliittymät hankitaan Palotaloon ja kirkonkylän kirjastoon, liittymähinta a 1100 € + päätelaitteet sekä kunnan rivitaloyhtiöihin edellytyksin, että taloyhtiöistä löytyy laajakaistan kuukausimaksun maksavia käyttäjiä. Taloyhtiön kustannukset: liittymä 1100 €, aktiivilaitteet 1200 €, päätelaite huoneistoon 50 €.

Rivitalojen Törmälä ja Savinotko sekä vanhusten asuntojen laajakaistayhteys toteutetaan huoltorakennukseen hankittavan liittymän kautta.

                    Päätös:

Päätösehdotus hyväksyttiin.


KUNNANHALLITUKSELLE SAAPUNUT POSTI


Khall 46 §


Posti merkittiin kunnanhallitukselle tietoon saatetuksi.


OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS


Muutoksenhakukiellot :

Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 91 §:n mukaan oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa.

Pykälät: 43, 46

Koska päätöksestä voidaan tehdä kuntalain 89 §:n 1 momentin mukaan kirjallinen oikaisuvaatimus, seuraaviin päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamalla:

Pykälät: 44, 45

Oikaisuvaatimusohjeet:

Seuraaviin päätöksiin tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen.

Pykälät: 44, 45

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista. Oikaisuvaatimusaikaa laskettaessa tiedoksisaantipäivää ei oteta lukuun.

Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään:

Luhangan kunnanhallitus
Hakulintie 2
19950 Luhanka
luhanka@luhanka.fi

Oikaisuvaatimuksesta on käytävä ilmi vaatimus perusteluineen, ja se on tekijän allekirjoitettava.


VALITUSOSOITUS

Valitusviranomainen ja valitusaika

Seuraaviin päätöksiin voi hakea muutosta kirjallisella valituksella. Oikaisuvaatimuksen johdosta annettuun päätökseen saa hakea muutosta kunnallisvalituksin vain se, joka on tehnyt oikaisuvaatimuksen. Mikäli päätös on oikaisuvaatimuksen johdosta muuttunut, saa päätökseen hakea muutosta kunnallisvalituksin myös asianosaisen kunnan jäsen.

Valitusviranomainen, osoite ja postiosoite:                    Hämeenlinnan hallinto-oikeus
                    Raatihuoneenkatu 1, 13100 Hämeenlinna
                    puh .kirjaamo 029 56 42210, vaihde 029 56 42200
                    telekopio 029 56 42269
                    tietoliikennekatkon sattuessa 050 407 3429
                    sähköposti: hameenlinna.hao@oikeus.fi

Kunnallisvalitus, pykälät                    Valitusaika 30 pv

Hallintovalitus, pykälät                    Valitusaika

Muu valitusviranomainen, osoite ja postiosoite                    Pykälät                    Valitusaika ___pv

Valitusaika alkaa päätöksen tiedoksisaannista.

Valituskirja

Valituskirjassa on ilmoitettava
- valittajan nimi, ammatti, asuinkunta ja postiosoite
- päätös, johon haetaan muutosta
- miltä osin päätöksestä valitetaan ja muutos, joka vaaditaan siihen tehtäväksi
- muutosvaatimuksen perusteet

Valituskirja on valittajan tai valituskirjan muun laatijan omakätisesti allekirjoitettava. Jos ainoastaan laatija on allekirjoittanut valituskirjan, siinä on mainittava myös laatijan ammatti, asuinkunta ja postiosoite.

Valituskirjaan on liitettävä päätös, josta valitetaan, alkuperäisenä tai viran puolesta oikeaksi todistettuna jäljennöksenä sekä todistus siitä päivästä, josta valitusaika on luettava.

Valituskirjojen toimittaminen

Valituskirjat on toimitettava valitusviranomaiselle ennen valitusajan päättymistä. Omalla vastuulla valituskirjat voi lähettää postitse tai lähetin välityksellä. Postiin valitusasiakirjat on jätettävä niin ajoissa, että ne ehtivät perille ennen valitusajan päättymistä.

Valitusasiakirjat voi toimittaa myös: nimi, osoite ja postiosoite                    Pykälät

Valitusasiakirjat on toimitettava: nimi, osoite ja postiosoite                    Pykälät
(Mainitaan erikseen, jos toimitettava muulle kuin valitusviranomaiselle)

Lisätietoja
Yksityiskohtainen oikaisuvaatimusohje / valitusosoitus liitetään pöytäkirjaotteeseen.
Oikeudenkäyntimaksu hallinto-oikeudessa 250 euroa.                    Liitetään pöytäkirjaan

LUHANGAN KUNTA
                    Kokouspäivämäärä
                    Sivu
Kunnanhallitus
4.4.2016
                    77


                    


Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet

                    


Lautakunta
Hallitus
Valtuusto