Kuntainfo
Hallinto ja palvelut
Tapahtumat
Elinkeinot
Kiinteistöpalvelu

Kunnanhallitus 29.3.2016
§
36 Määrärahojen ylitykset ja alitukset vuodelta 2015
37 Tilinpäätös varainhoitovuodelta 2015
38 Lainan myöntäminen As. Oy Luhangan Luhangansadolle
39 Kunnan historiikin tilaaminen
40 Apulaisoikeuskanslerin vastaus kantelun johdosta
41 Kunnanhallitukselle saapunut posti
42 Muut esille tulevat asiat

MÄÄRÄRAHOJEN YLITYKSET JA ALITUKSET VUODELTA 2015

Khall 36 §
                    

Tilikauden vuosikate on positiivinen 946 704,18 € . Käyttötalouden toteutuma oli vuoden 2015 talousarvioon verrattuna yhteensä 92,2 % ja jakaantui hallinto-kunnittain seuraavasti:
                    
Yleishallinto                    101,3 %
Perusturvalautakunta                    90,7
Sivistystoimenlautakunta 96,4
Rakennuslautakunta                    90,9
- yhdyskuntapalvelut                    
- kiinteistöt                    
- liiketoiminta                    
                    
Käyttötalousmenot toteutuivat reilusti alle suunnitelma-arvion. Kustannuspaikoittain toteutui eräitä menolajikohtaisia ylityksiä, jotka olivat kuitenkin kunnan palvelujen toteuttamiseksi välttämättömiä.
                    
Kaikki menot aiheutuivat kunnan lakisääteisten tehtävien suorittamisesta ja niitä on katettu rahoituksella (vrt. talousarvion toteutuma) seuraavasti:
                    
Valtionosuudet                    99,9 %
Verotulot                    112,1 %
Toiminnan rahoitus yhteensä 105, 1%

Satunnaisia tuottoja kertyi 5 588,82 € (netto).

Liitteenä koonti ylitykset/alitukset.

Kunnanjohtajan ehdotus:

Kunnanhallitus ehdottaa valtuustolle, että se hyväksyy käyttötalousmäärärahojen ylitykset ja alitukset vuodelta 2015 liitteen mukaisesti.

Päätös:

Päätösehdotus hyväksyttiin.


TILINPÄÄTÖS VARAINHOITOVUODELTA 2015

Khall 37 §

Tilinpäätös on laadittu kirjanpitolain mukaisesti kolmen kuukauden kuluessa tilivuoden päättymisestä. Kuntalain 113 §:n mukaan tilikaudelta laadittu tilinpäätös on saatettava valtuuston käsiteltäväksi tilikautta seuraavan vuoden kesäkuun loppuun mennessä.

Tilinpäätökseen kuuluvat tase, tuloslaskelma, rahoituslaskelma ja niiden liitteenä olevat tiedot sekä talousarvion toteutumisvertailu ja toimintakertomus.

Kunnan tilinpäätös osoittaa ylijäämää 753 893 €. Toimintakertomus sisältää ehdotuksen ylijäämän käsittelemiseksi.

Kuntalain 114 §:n mukainen konsernitilinpäätös laaditaan konserniyhteisöjen taseiden ja tuloslaskelmien sekä niiden liitetietojen yhdistelmänä.

Liitteet;
Toimintakertomus 2015, sisältäen tuloslaskelman, taseen, rahoituslaskelman ja tilinpäätöksen liitetiedot
Talousarvion toteutumavertailu

Konsernitilinpäätös valmistellaan hallituksen seuraavaan kokoukseen mennessä.

Kunnanjohtajan ehdotus:

Kunnanhallitus käsittelee alustavasti vuodelta 2015 laaditun toimintakertomuksen, tuloslaskelman ja taseen liitteineen sekä toteuman vuodelta 2015. Lopullinen ehdotus tilinpäätöksen käsittelemisestä annetaan seuraavassa kokouksessa, kun hallituksen käsiteltävänä on myös konsernitilinpäätös.


Päätös:

Päätösehdotus hyväksyttiin.


LAINAN MYÖNTÄMINEN AS.OY LUHANGAN LUHANGANSADOLLE

Khall 38 §

Asunto Oy Luhangan Luhangansato hakee kunnalta 13 000 euron lainaa, jolla huolehditaan Valtiokonttorin lainan lyhennyksistä. Lainojen lyhennysohjelmana mukaisesti yhtiöllä ei ole ollut mahdollista korottaa vuokria tai maksuja luotonmaksukyvyn vahvistamiseksi.

Aikaisempien päätösten yhteydessä on todettu, että taloyhtiön luottoja tullaan järjestelemään uudelleen. Tavoitteena on tilanne, jossa on mahdollista myydä vapaasti yhtiön osakkeita. Tästä annetaan esitys myöhemmin kuluvan vuoden aikana.

Luottojärjestelystä ei ole kunnan talousasemaan mitään vaikutusta, koska taloyhtiön luotot näkyvät joka tapauksessa konsernitaseessa ja ovat siten kunnan vastattavia luottoja.

Kunnanvaltuusto on päätöksellään Kvalt 29 § /14.12.2015 hyväksynyt kunnanhallitukselle alla mainitun päätösesityksen mukaiset luotonmyöntövaltuudet:

Kunnanhallitus esittää kunnanvaltuustolle, että se antaa kunnanhallitukselle 40 000 €: n luotonmyöntövaltuudet sekä valtuudet näiden luottojen koron määrittelyyn kunnan taloyhtiöiden rahoitustarpeen turvaamiseksi, leader- hankkeiden sekä muiden hankkeiden lyhytaikaista (3 v.) rahoittamista varten.

Kunnanjohtajan ehdotus:

Kunnanhallitus myöntää As. Oy Luhangan Luhangansadolle lainaa 13 000 euroa. Laina on 10 vuoden kertaeräinen laina, mikä maksetaan takaisin laina-ajan päättyessä. Lainan korko on 4 %.

Päätös:

Päätösehdotus hyväksyttiin.


KUNNAN HISTORIIKIN TILAAMINEN

Khall 39 §

Luhangan kunta täyttää 150 –vuotta vuonna 2017. Kunnan ensimmäisen varsinaisen historiikin, Luhangan kirjan, on toimittanut Keijo K. Kulha v. 1964. Teos käsittelee Luhangan historiaa varhaisemmilta vuosisadoilta sekä kunnallisen toiminnan käynnistymistä ja kunnan elinkeinoelämää ja kansalaistoimintaa kuvaten vuodesta 1867 vuoteen 1964 saakka. Viimeisiä vuosikymmeniä kunnan ja kuntalaisten toiminnasta 1960 –luvulta 2000-luvulle ei ole kootusti kuvattu, joskin yksittäisiä teemallisia teoksia on julkaistu

Juhlavuoden kunniaksi on perusteltua laatia historiikki –teos, joka voidaan toteuttaa joko ns. jatko-osana aikaisemmin laaditulle historiikille tai laatia kokonaan uusi historiikki kunnallisen toiminnan synnystä aina nykypäiviin saakka. Viime mainitussa vaihtoehdossa voidaan historiikissa aikaisempaan teokseen verrattuna arvioida painotuksia ja näkökulmaa uudella tavalla.

Alustavan arvion mukaan historiikin kustannukset kokonaisuudessaan olisivat noin 30 000 €. Siitä painatuskustannukset ovat arvion mukaan 8000 – 10000 € painos-määrästä riippuen.


Kunnanjohtajan ehdotus:

Kunnanhallitus päättää, että se pyytää tarjoukset kunnan historiikin laatimisesta. Historiikin tulee olla valmis viimeistään 30.9.2017. Kunnanhallitus esittää vuoden 2017 talousarvioon 30 000 €.:n määrärahavarauksen historiikin laatimista varten

Päätös:

Päätösehdotus hyväksyttiin.


SELVITYS- JA LAUSUNTOPYYNTÖ / APULAISOIKEUSKANSLERI

Khall 122 §
19.10.2015

Oikeuskanslerinvirasto on lähettänyt kunnanvaltuustolle pvm 8.10.2015 Raila Heleniuksen ja Mervi Nicklenin kanteluun perustuen selvitys- ja lausuntopyynnön kantelussa mainitussa asiassa. Selvitys ja lausunto tulee toimittaa viimeistään 20.11.2015.

Kunnanvaltuusto antaa asiassa selvityksen, jonka liitteeksi tulee kantelun kohteena olevien tahojen selvitykset.


Liite; selvitys- ja lausuntopyyntö 8.10.2015 Dnro OKV/1091/1/2015


Kunnanjohtajan ehdotus:

Kantelun johdosta kunnanhallitus päättää seuraavasti:

1. Kunnanhallitus merkitsee selvitys- ja lausuntopyynnön tiedoksi; sekä
2. laatii osaltaan selvityksen kantelun johdosta esitettäväksi kunnanvaltuustolle; ja
3. pyytää kunnanjohtajalta, johtajaopettajalta ja sivistystoimenlautakunnalta selvi-tystä kantelun johdosta esitettäväksi edelleen kunnanvaltuustolle; ja
4. esittää kunnanvaltuustolle, että se antaa asiassa oikeuskanslerinvirastolle määräaikaan mennessä oman selvityksensä liittäen siihen kohdan 2. ja 3. mukaiset selvitykset.

Kohdissa 2. ja 3. mainitut selvitykset pyydetään toimittamaan 2.11.2015 pidettävään kunnanhallituksen kokoukseen.

Päätös:

Päätösehdotus hyväksyttiin.

-----------------------------

Khall 131 §
2.11.2015
Valmisteluun mahdollisesti liittyneiden esteellisyyksien johdosta asiasta on oltu yhteydessä Oikeuskanslerinvirastoon. Saadun selvityksen mukaan Oikeuskansleri pyytää kanteluiden perusteella aina selvityksen kantelun kohteelta, joten selvityksen antamistilanteessa eivät esteellisyyssäännökset tule sovellettaviksi.

Edellä olevaan nojautuen kunnanhallituksen selvityksen valmistelee kunnanjohtaja, jonka lisäksi hän osaltaan antaa selvityksen kantelun johdosta.

Kunnanjohtajan ehdotus:

Kunnanjohtajan ja kunnanhallituksen selvitykset kantelun johdosta annetaan kokouksessa ja esitetään edelleen kunnanvaltuuston käsiteltäväksi.

Päätös:

Merkittiin tiedoksi kunnanhallitukselle toimitetut johtajaopettajan, sivistystoimen-lautakunnan ja kunnanjohtajan selvitykset.

Kunnanhallitus hyväksyi kokouksessa esitetyn kunnanhallituksen selvityksen.

Kunnanhallitus esittää edellä mainitut selvitykset edelleen kunnanvaltuuston käsiteltäväksi.

-------------------------------

Kvalt 23 § Päätös:
11.11.2015
Kunnanvaltuuston lausunto koskien apulaisoikeuskanslerin selvityspyyntöä.

Kunnanvaltuusto on saanut johtajaopettajan, kunnanjohtajan, sivistyslautakunnan ja kunnanhallituksen selvitykset kouluverkkoasiaan liittyvästä valmistelussa ja päätöksenteosta.

Kunnanvaltuusto varasi vuoden 2014 talousarviossa rahaa Tammijärven koulun peruskunnostuksen suunnitteluun. Suunnittelun pohjaksi teetettiin Ramboll Finland Oy:llä selvitys nykyisen Tammijärven koulukiinteistön korjausasteesta, joka osoittautui merkittäväksi. Ulkopuolisen näkemyksen saamiseksi kokonaistilanteesta teetettiin FCG Konsultointi Oy:llä selvitys esi- ja perusopetuksen järjestämisestä tulevaisuudessa Luhangan kunnassa.

Kunnanhallitus päätti 1.12.2014 §158 äänestyksen jälkeen vastoin kunnanjohtajan esitystä esittää vuoden 2015 talousarvioesityksen yhteydessä siirtymistä yhteen kouluun 1.8.2015 alkaen ja jäljelle jäävä koulu olisi Tammijärven koulu, vaikka kunnanhallitus oli edellisessä kokouksessa päättänyt antaa kouluverkkoasian valmistelun sivistyslautakunnan tehtäväksi (kunnanhallitus 17.11.2015 §153). Tätä esitystä kunnanvaltuusto ei hyväksynyt. Tämän jälkeen kunnanvaltuustolle ei ole tullut päätettäväksi uutta esitystä kouluverkkoa koskien.

Tarkastuslautakunta kiinnitti kunnanvaltuustolle vuotta 2014 koskevassa arvioinnissaan huomiota sivistystoimen johtosäännön tarkastamiseksi mahdollisten esteellisyyksien huomioimiseksi. Kunnanvaltuusto hyväksyi arviointikertomuksen 26.5.2015 §11. Kunnanvaltuustolle ei ole tullut 11.11.2015 mennessä esitystä uudeksi sivistystoimen johtosäännöksi.

Vuoden 2015 osalta tarkastuslautakunta ei ole 11.11.2015 mennessä saattanut kunnanvaltuuston tietoon asioita, joihin sen pitäisi puuttua.

Kunnanvaltuuston tietojen mukaan asia ei ole muun viranomaisen tutkittavana muutoksenhakuna tai kanteluna.

----------------------------

APULAISOIKEUSKANSLERIN VASTAUS KANTELUN JOHDOSTA

Khall 40 §

Kunnanvaltuusto on päätöksellään kvalt 23 §/11.11.2015 antanut apulaisoikeus-kanslerin pyynnöstä selvityksen Raila Heleniuksen ja Mervi Nicklenin oikeuskanslerille 3.8.2015 tekemään kanteluun.

Apulaisoikeuskansleri on antanut kantelun johdosta vastauksen pvm 16.3.2016. Vastauksessaan apulaisoikeuskansleri toteaa seuraavasti: Perehdyttyäni hankittuun selvitykseen en ole havainnut asiassa sellaista lainvastaista tai muutoin virheellistä menettelyä, joka johtaisi toimenpiteisiin.

Edellä olevaan perustuen apulaisoikeuskansleri ei ole ryhtynyt toimenpiteisiin asiakohdassa mainitun kantelun perusteella.

Liite; Oikeuskanslerinvirasto Saate 16.3.2016 Dnro OKV/1091/1/2015
                    Apulaisoikeuskansleri Vastaus 16.3.2016 Dnro OKV/1091/1/2015

Kunnanjohtajan ehdotus:

Kunnanhallitus merkitsee apulaisoikeuskanslerin vastauksen tiedoksi ja saattaa ratkaisun edelleen kunnanvaltuustolle tiedoksi.

Päätös:

Päätösehdotus hyväksyttiin.


KUNNANHALLITUKSELLE SAAPUNUT POSTI


Khall 41 §


Posti merkittiin kunnanhallitukselle tietoon saatetuksi.


MUUT ESILLE TULEVAT ASIAT

Khall 35 §
7.3.2016

Ei julkinen


OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS


Muutoksenhakukiellot :

Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 91 §:n mukaan oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa.

Pykälät: 36, 37, 40, 41,

Koska päätöksestä voidaan tehdä kuntalain 89 §:n 1 momentin mukaan kirjallinen oikaisuvaatimus, seuraaviin päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamalla:

Pykälät: 38, 39, 42

Oikaisuvaatimusohjeet:

Seuraaviin päätöksiin tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen.

Pykälät: 38, 39, 42

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista. Oikaisuvaatimusaikaa laskettaessa tiedoksisaantipäivää ei oteta lukuun.

Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään:

Luhangan kunnanhallitus
Hakulintie 2
19950 Luhanka
luhanka@luhanka.fi

Oikaisuvaatimuksesta on käytävä ilmi vaatimus perusteluineen, ja se on tekijän allekirjoitettava.


VALITUSOSOITUS

Valitusviranomainen ja valitusaika

Seuraaviin päätöksiin voi hakea muutosta kirjallisella valituksella. Oikaisuvaatimuksen johdosta annettuun päätökseen saa hakea muutosta kunnallisvalituksin vain se, joka on tehnyt oikaisuvaatimuksen. Mikäli päätös on oikaisuvaatimuksen johdosta muuttunut, saa päätökseen hakea muutosta kunnallisvalituksin myös asianosaisen kunnan jäsen.

Valitusviranomainen, osoite ja postiosoite:                    Hämeenlinnan hallinto-oikeus
                    Raatihuoneenkatu 1, 13100 Hämeenlinna
                    puh .kirjaamo 029 56 42210, vaihde 029 56 42200
                    telekopio 029 56 42269
                    tietoliikennekatkon sattuessa 050 407 3429
                    sähköposti: hameenlinna.hao@oikeus.fi

Kunnallisvalitus, pykälät                    Valitusaika 30 pv

Hallintovalitus, pykälät                    Valitusaika

Muu valitusviranomainen, osoite ja postiosoite                    Pykälät                    Valitusaika ___pv

Valitusaika alkaa päätöksen tiedoksisaannista.

Valituskirja

Valituskirjassa on ilmoitettava
- valittajan nimi, ammatti, asuinkunta ja postiosoite
- päätös, johon haetaan muutosta
- miltä osin päätöksestä valitetaan ja muutos, joka vaaditaan siihen tehtäväksi
- muutosvaatimuksen perusteet

Valituskirja on valittajan tai valituskirjan muun laatijan omakätisesti allekirjoitettava. Jos ainoastaan laatija on allekirjoittanut valituskirjan, siinä on mainittava myös laatijan ammatti, asuinkunta ja postiosoite.

Valituskirjaan on liitettävä päätös, josta valitetaan, alkuperäisenä tai viran puolesta oikeaksi todistettuna jäljennöksenä sekä todistus siitä päivästä, josta valitusaika on luettava.

Valituskirjojen toimittaminen

Valituskirjat on toimitettava valitusviranomaiselle ennen valitusajan päättymistä. Omalla vastuulla valituskirjat voi lähettää postitse tai lähetin välityksellä. Postiin valitusasiakirjat on jätettävä niin ajoissa, että ne ehtivät perille ennen valitusajan päättymistä.

Valitusasiakirjat voi toimittaa myös: nimi, osoite ja postiosoite                    Pykälät

Valitusasiakirjat on toimitettava: nimi, osoite ja postiosoite                    Pykälät
(Mainitaan erikseen, jos toimitettava muulle kuin valitusviranomaiselle)

Lisätietoja
Yksityiskohtainen oikaisuvaatimusohje / valitusosoitus liitetään pöytäkirjaotteeseen.
Oikeudenkäyntimaksu hallinto-oikeudessa 250 euroa.                    Liitetään pöytäkirjaa


LUHANGAN KUNTA
                    Kokouspäivämäärä
                    Sivu
Kunnanhallitus
29.3.2016
                    65


                    


Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet

                    


Lautakunta
Hallitus
Valtuusto