Kuntainfo
Hallinto ja palvelut
Tapahtumat
Elinkeinot
Kiinteistöpalvelu

Kunnanhallitus 7.3.2016
§
28 Asiointiliikenne Joutsaan
29 Esi- ja perusopetuksen järjestäminen 1.8.2016 lukien / Täytäntöönpano
30 Tammijärven koulun suunnittelu
31 Kunniamerkkitoimikunnan asettaminen
32 Joutsan seudun terveydenhuollon kuntayhtymän loppuselvitys
33 Nuorten kesätyöpaikat
34 Kunnanhallitukselle saapunut posti

Muut esille tulevat asiat
SOSIAALIHUOLTOLAIN (SHL) MUKAISEN KYYDITYKSEN JÄRJESTÄMINEN LUHANGAN KIRKONKYLÄLTÄ (Ylimääräinen asia)

Perustltk 77 §
25.11.2015

Luhangan kirkonkylän asukkaat eivät pääse syksyllä ja talvella asioimaan Joutsaan julkisen tai muun vastaavan liikenteen avulla. Perusturvalautakunnassa on keskusteltu asioimismahdollisuuden järjestämistä. Myöntämisperusteet ovat jo olemassa ( ltk 10.11.2009 95§). Tärkeä on kuntalaisten tasa-arvoinen kohtelu ja mahdollisuuksien tarjoaminen. Liite 10

Perusturvajohtajan ehdotus:
Päätetään järjestää sosiaalihuoltolain (20 ja 21 § ja –asetuksen 9 §) mukainen kuljetuspalvelu Luhangan kirkonkylältä alkaen 1.3.2016 ,parillisten viikkojen keskiviikkoina. Aikataulu olisi seuraavanlainen: Luhanka/kk klo 8:15, Joutsassa klo 9 -11 ja paluu klo 11:00, Luhanka klo 11:45.
Kuljetuspalvelu järjestetään ensiksi 31.5.2015 asti, jotta sen tarpeellisuus voidaan todeta ennen lopullista päätöstä. Koulujen loma-aikoina toimii julkinen liikenne.
Tarjoukset asian osalta kysytään tarvittavan kapasiteetin omaavilta paikallisilta palveluntuottajilta.


Perusturvalautakunnan päätös:
Päätettiin, että perusturvajohtaja selvittää lisää asiaa lain näkökulmasta. Päätettiin, että asia otetaan esille seuraavassa lautakunnassa 16.12. 2015.
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

SOSIAALIHUOLTOLAIN (SHL) MUKAISEN KYYDITYKSEN JÄRJESTÄMINEN LUHANGAN KIRKONKYLÄLTÄ

Perustltk 7 §
28.1.2016

Perusturvalautakunnan kokouksessa 25.11.2015 käsiteltiin sosiaalihuoltolain mukaista kyyditystä Luhangan kirkonkylältä. Asian käsittely siirtyi seuraavaan lautakuntaan.
Sosiaalihuoltolaki ( 14§ ja 23§) edellyttää liikkumista tukevien palvelujen järjestämistä. Liikkumista tukevia palveluita pitää järjestää erityisesti niille , jotka eivät vamman tai sairauden tai toimintakyvyn alenemisen vuoksi voi käyttää itsenäisesti julkisen liikenteen palveluja ja jotka tarvitsevat asioimiseen liittyviä palveluja. Luhangan kunnasta puuttuvat julkisen liikenteen palvelut talviaikaan eli suurimman aikaa vuodesta, noin 10 kk:n ajan.
Yhdenvertaisuuslaki (5§) edellyttää , että viranomaisen on arvioitava yhdenvertaisuuden toteutumista ja ryhdyttävä tarvittaviin toimenpiteisiin yhdenvertaisuuden toteutumisen edistämiseksi.
(Lakiin liittyvät tekstit on lisätty kokouksen jälkeen esitykseen)
Lakien sisällöstä on keskusteltu perusturvalautakunnan jäsenten kanssa.

Perusturvajohtajan ehdotus:
Päätetään järjestää sosiaalihuoltolain ( 20 ja 21 § ja –asetuksen 9 §) mukainen kuljetuspalvelu Luhangan kirkonkylältä alkaen 1.3.2016, parillisten viikkojen keskiviikkoina. Aikataulu olisi seuraavanlainen: Luhanka/kk klo 8:15, Joutsassa klo 9 -11 ja paluu klo 11:00, Luhanka klo 11:45.
Kuljetuspalvelu järjestetään ensiksi 31.5.2016 asti, jotta sen tarpeellisuus voidaan todeta ennen lopullista päätöstä. Koulujen loma-aikoina toimii julkinen liikenne.
Tarjoukset asian osalta kysytään tarvittavan kapasiteetin omaavilta paikallisilta palveluntuottajilta.

Perusturvalautakunnan päätös:
Perusturvalautakunta päätti, että perusturvajohtaja selvittää SHL -kuljetuspalvelun ja julkisen liikenteen yhdistämistä niin, että SHL -kuljetuspalvelupäätöksen omaavat henkilöt maksavat sovitun osuutensa kuljetuksesta ja muut kuntalaiset julkisen liikenteen taksan mukaisesti. Kustannusten jakamisesta sovitaan yhdessä kunnan hallinnon kanssa
Perusturvajohtaja valmistelee asian hallitukselle, jossa asia päätetään.

-----------------------------

SOSIAALIHUOLTOLAIN (SHL) MUKAISEN KYYDITYKSEN JÄRJESTÄMINEN LUHANGAN KIRKONKYLÄLTÄ

Khall 24 §
22.2.2016
Perusturvajohtaja selventää lautakunnan käsittelyä asian osalta kokouksessa.

Kunnanjohtajan ehdotus:

Ehdotus annetaan kokouksessa.

Perusturvajohtaja Sirpa Hyytiäinen esitteli asian kokouksessa. Keskustelun jälkeen kunnanjohtaja antoi seuraavan päätösehdotuksen:

Asia siirretään lisäselvitysten johdosta seuraavaan kokoukseen.

Päätös:
Päätösehdotus hyväksyttiin.


--------------------------------

ASIOINTILIIKENNE JOUTSAAN

Khall 28 §
Sosiaalihuoltolain mukaisen kyydityksen järjestäminen Luhangan kirkonkylältä voidaan korvata tavanomaisella asiointiliikenteellä.

Kunta on järjestänyt kesäaikaan kerran viikossa toteutuvan asiointiliikenteen Joutsaan, kun koululaiskuljetusten liikennöinti on päättynyt koululaisten loma-ajaksi. Liikenneyhteys on ollut tarpeellinen ja sitä on tarkoituksenmukaista jatkaa kesäaikana kerran viikossa toteutuvana asiointiliikenteenä. Palvelun käyttäjät ovat maksaneet matkasta linja-autotaksan mukaisen maksun.

Saman järjestelyn mukainen asiointiliikenne voi toteutua myös talviaikaan kuljetustarve huomioon ottaen, esimerkiksi kaksi kertaa kuukaudessa.

Kesäaikaan toteutuvaan kuljetukseen voidaan ottaa mukaan myös Pappisissa asuvia asiakkaita, mikäli Joutsan kunta osallistuu osaltaan kuljetuskustannuksiin. Talvikuukausina kuljetus rajataan luhankalaisille kirkonkylältä ja Tammijärveltä tuleville asiakkaille. Kuljetusten kalustovaatimuksena on tila-auto 1+8 / 1+11 paikkaa.

Asiointiliikenteestä on pyydetty tarjous talviaikaisena sekä kesäaikaisena liikenteenä autoilijoilta, joilla on tarkoitukseen soveltuva ajoneuvokalusto reitillä Luhanka – Joutsa – Luhanka, odotusaika perillä enintään kaksi tuntia.

Kunnanjohtajan ehdotus:

1. Asiointiliikenne järjestetään talviaikaan ajanjaksoilla 11.3. – 31.5. sekä 1.9.- 31.12.2016 perjantaisin joka kuukauden 2. ja 4.viikko ja kesäaikaan perjantaisin kerran viikossa ajanjaksolla 10.6. – 5.8.2016. Asiointiliikenteestä julkaistaan ilmoitus aikatauluineen Joutsan Seutu –lehdessä 9.3.2016.

2. Tarjoukset asiointiliikenteestä esitetään kokouksessa ja annetaan päätös-ehdotus tarjouksen hyväksymisestä.

Yksi autoilija oli jättänyt tarjoukset talviajan ja kesäajan asiointiliikenteestä. Kunnanjohtaja ehdotti kokouksessa, että se hyväksyy autoilija Tapio Kivistön tarjoukset talvi- ja kesäajan asiointiliikenteestä, liite.

Päätös:
Kunnanhallitus hyväksyi kohtien 1 ja 2 mukaiset päätösehdotukset


KUNNAN ESI- JA PERUSOPETUKSEN JÄRJESTÄMINEN 1.8.2016 LUKIEN / TÄYTÄNTÖÖNPANO

Khall 29 §
Kunnanvaltuusto on päätöksellään kvalt § 28 kohta 3 / 14.12.2015 hyväksynyt kunnanhallituksen esityksen, jonka mukaan esi- ja perusopetus siirretään kirkonkylän koulusta Tammijärven kouluun 1.8.2016 lukien, mikäli kirkonkylän koulun oppilasmäärän ennakoidaan olevan 1.8.2016 lukien vähemmän kuin 10 oppilasta. Kouluun ilmoittautumisajankohtaan 3.2.2016 mennessä kirkonkylän kouluun ei ole ilmoittautunut yhtään uutta oppilasta ja näin ollen kirkonkylän koulussa olisi viisi oppilasta syksystä 2016 alkaen. Kunnanvaltuuston päätöksestä on jätetty vallitus Hämeenlinnan hallinto-oikeuteen. Valitus on kohdistunut kunnanvaltuuston päätöksen §28:n kohtaan 3 eli mainitun päätöksen kohtien 1 ja 2 aikaistamiseen yhdellä vuodella.

Perusopetuslain 2 §:n mukaan opetuksen tulee toteutua yhdenvertaisena. Lain 4 §:n mukaan kunta on velvollinen järjestämään esi- ja perusopetuksen kunnassa ja lain 6 §:n mukaan ”Kunta osoittaa oppivelvolliselle ja muulle tässä laissa tarkoitettua opetusta saavalle 1 momentin mukaisen lähikoulun tai muun soveltuvan paikan, jossa tämän lain 4 §:n 1 ja 2 momentin mukaisesti annetaan opetusta sellaisella oppilaan omalla kielellä, jolla kunta on velvollinen opetusta järjestämään. Esiopetusta saavalle oppilaalle voidaan opetuksen järjestämispaikaksi osoittaa myös vastaavat edellytykset täyttävä 4 §:n 1 momentissa tarkoitettu päivähoitopaikka tai muu soveltuva esiopetuksen järjestämispaikka. Kunta voi perustellusta opetuksen järjestämiseen liittyvästä syystä opetuskieltä muuttamatta vaihtaa opetuksen järjestämispaikkaa. (23.12.1999/1288)”

Kunnalla on siis velvollisuus yhdenvertaisen opetuksen järjestämiseen ja oikeus osoittaa opetusta saavalle hänen koulunsa. Oppilaalla on oikeus turvalliseen opiskeluympäristöön perusopetuslain 29 §:n mukaisesti. Oppilasturvallisuuden edellytyksenä on riittävä henkilöstömäärä (perusopetuslaki 37§).

Esi- ja perusopetuksen järjestäminen erikseen viidelle oppilaalle edellä oleva huomioon ottaen ei ole kunnan talouden kannalta tarkoituksenmukaista eikä tässä tilanteessa opetuksen yhdenvertaisuuden ja opetusturvallisuuden voida katsoa toteutuvan siten, kuin perusopetuslain arvioidaan edellyttävän.

Kunta on 1.8.2016 lukien tilanteessa, jossa sen tulee huolehtia esi- ja perusopetuksen järjestämisestä perusopetuslain säädökset huomioon ottaen, riippumatta siitä, onko valtuuston päätös esi- ja perusopetuksen siirtämisestä yhteen kouluun lainvoimainen vai ei.

Valmistelut esi- ja perusopetuksen järjestämiseksi Tammijärven koulussa 1.8.2016 lukien tulee aloittaa ensi tilassa. Tämä tarkoittaa, että kunta ilmoittaa opetusta saaville lapsille, mikä on heidän koulunsa 1.8.2016 lukien sekä järjestää tarpeellisen opetus-henkilöstön Tammijärven koulussa vastaavasta päivämäärästä lukien tiedossa olevan oppilasmäärän mukaan. Samalla kunta suorittaa koulun tarpeelliset opetustarvikkeiden hankinnat sekä oppilaiden ruokahuollon, kuljetuksen ja muut järjestelyt tämän lähtökohdan mukaan.

Kunnan vakinaisen opetushenkilöstön määrä huomioon ottaen varsinaisia yt-neuvotteluja ei ole tarpeellista käydä. Opetuksen järjestämisen muutoksista neuvotellaan kuitenkin henkilöstön kanssa.

Kunnanjohtajan ehdotus:

1. Kunnanhallitus päättää alustavasti, että se panee täytäntöön valituksesta huoli-matta valtuuston päätöksen §28/14.12.2015 esi- ja perusopetuksen järjestämisestä 1.8.2016 lukien Tammijärven koulussa perusopetuslain säädöksiin vedoten, mikäli lainvoimaisuuspäätöstä ei saada 6.6.2016 mennessä; sekä

2. antaa johtajaopettajalle tehtäväksi ensi tilassa alustavasti ilmoittaa opetusta saavien lasten huoltajille heidän lastensa koulu 1. kohdan mukaisesti ja suorittaa koulun tarpeelliset opetustarvikkeiden hankinnat sekä oppilaiden ruokahuollon, oppilaskuljetukset ja muut järjestelyt tästä lähtökohdasta; ja

3. kunnanhallitus päättää järjestää kevään 2016 aikana neuvottelun koulun henkilöstön kanssa edellä esitetyn muutoksen johdosta; ja

4. kunnanhallitus päättää, että kohdassa 1 ja 2 mainitut toimet esitetään lopullisena täytäntöönpanopäätöksenä kunnanvaltuuston päätöksen §28/14.12.2015 lain-voimaisuuden tullen, kuitenkin viimeistään 6.6.2016.

Kunnanhallitus perustelee päätöstä sillä seikalla, että kirkonkylän koulun oppilasmäärä olisi 3.2.2016 kouluun ilmoittautumisen perusteella alle kymmenen oppilasta 1.8.2016 lukien. Perusopetuslaissa mainitut opetuksen yhdenvertaisuus ja oppilasturvallisuus eivät voi lain edellyttämällä tavalla täysimääräisesti toteutua hyvin pieneksi muodostuvissa opetusryhmissä. Lisäksi kunnanhallitus toteaa perusteluina kunnanvaltuuston päätöksen yhteydessä aikaisemmin esitetyt muut perustelut kunnan esi- ja perusopetuksen järjestämiseksi.

Päätös:

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Päivi Seppälä ilmoitti kokouksessa eriävästä mielipiteestä, liite.

TAMMIJÄRVEN KOULUN SUUNNITTELU

Khall 30 §
Aluearkkitehti on laatinut pvm 19.2.2016 koulun pohjapiirustuksen, julkisivukuvat, leikkauskuvat ja kattokuvan. Nämä on lähetetty valtuuston puheenjohtajille, kunnanhallitukselle, sivistystoimen lautakunnan puheenjohtajalle, rakennus-lautakunnan puheenjohtajalle sekä johtajaopettajalle alustavaa arviointia varten 22.2.2016. Aikaisempiin suunnitelmiin verrattuna suunnitelmassa näkyy muutoksena koulurakennuksen siirto etelän suuntaan siten, että rakennus voidaan toteuttaa samassa tasossa ja siten säästetään kustannuksissa.

Laaditun suunnitelman osalta tulee arvioida rakennuksen toiminnallisuus ja tilojen käyttö, julkisivut ja tekniikan sijoittaminen kiinteistöön. Rakennettava kiinteistö tulee palvelemaan kuntalaisia kymmeniä vuosia ja näin ollen on erittäin tärkeää toteuttaa hanke sellaisena, että rakennuksesta saadaan tarkoitukseensa hyvin soveltuva, julkisivuiltaan tyylikäs ja toiminnallinen kokonaisuus. Mahdollisuudet tilajaon muunneltavuuteen tukevat osaltaan pitkän ajan toiminnallisia tavoitteista.

Alustavan aikataulun mukaan uuden koulurakennuksen tulisi olla valmis 1.8.2017. Kunnalla on tässä suhteessa kuitenkin joustovaraa, koska väistötiloja ei tarvitse erikseen järjestää, vaan opetus voi toteutua koulun vanhalla puolella niin pitkään kunnes uudet tilat ovat valmiit. Kun lopputuloksessa on kysymys hyvin pitkävaikutteisesta päätöksestä, tulee suunnitteluun kiinnittää erityistä huomiota, jotta käyttöön saadaan paras mahdollinen koulurakennus. Hankesuunnittelu edellyttää kuitenkin, että koulun valmistumiselle asetetaan tavoiteaika ja sellaisena voidaan edelleen pitää mainittua ajankohtaa elokuun alussa 2017. Hankkeen kilpailutus tulisi toteuttaa viimeistään elokuussa 2016 ja rakentamisen tulisi käynnistyä lokakuun alussa. Aloitusajankohta huomioon ottaen rakentaminen tulee toteuttaa Terve rakennus- periaatteella eli rakennuskohde suojataan hupulla vesikaton rakentamiseen saakka.

Uudisrakennuksen suunnittelun rinnalla laaditaan vertailulaskelma Tammijärven koulun peruskorjauksesta valtuuston 14.12.2015 / § 29 asettaman ponnen mukaisesti. Tarkennetut uudisrakennuksen ja peruskorjauksen kustannukset esitetään valtuustolle ennen hankkeiden kilpailutusta. Peruskorjauksen kustannukset laaditaan asiantuntijatyönä. Uudisrakennuksen suunnittelua varten perustetaan viranhaltijoiden ja luottamushenkilöiden muodostama työryhmä.

Kunnanjohtajan ehdotus:

Kunnanhallitus valitsee koulusuunnittelua varten työryhmän, johon kuuluu viran-haltijoita ja luottamushenkilöitä.

Päätös: Työryhmään valittiin Raila Helenius, Tuomo Kärnä (pj), Martti Markkanen,
                    Leila Qvist-Pettersson ja Risto Salonen.


KUNNIAMERKKITOIMIKUNNAN ASETTAMINEN

Khall 31 §
                    

Kunniamerkkien hakemista varten on tarkoituksenmukaista asettaa kunnia-merkkitoimikunta, mikä selvittää kunniamerkkien hakemisen perusteet ja hakee niiden mukaiset kunniamerkit ao. henkilöille. Kunniamerkkien hakuohjeet ja myöntämisen perusteet julkaistaan vuosittain keväällä.
                    
Kunnan toimistohenkilökunta avustaa pyynnöstä toimikuntaa tarvittaessa. Kunniamerkkitoimikunta kokoontuu puheenjohtajan kutsusta tarpeen mukaan.
                    
Kunnanjohtajan ehdotus:

Kunnanhallitus asettaa kolmijäsenisen kunniamerkkitoimikunnan ja määrää yhden jäsenistä toimikunnan puheenjohtajaksi.

Päätös:

Kunniamerkkitoimikuntaan valittiin Heikki Kiviniemi (pj), Aino Mönkölä ja Teuvo Jaakkola.
                    


JOUTSAN SEUDUN TERVEYDENHUOLLON KUNTAYHTYMÄN LOPPUSELVITYS

Khall 32 §

Joutsan kunnanhallitus on toimittanut kuntaan pöytäkirjaotteen päätöksestä § 38 /22.2.2016 koskien Joutsan seudun terveydenhuollon kuntayhtymän loppuselvitystä. Purkusopimukseen sisältyy Luhangan valtuutus Joutsan kunnalle hoitaa loppuselvitys. Kuntayhtymä on aikaisemmin jo luovuttanut kiinteistöt ja osakehuoneistot sijaintikunnille erillisillä luovutuskirjoilla.

Pöytäkirjaotteessa todetaan, että Kuntayhtymän nettovarallisuutta laskettaessa on rakennukset arvostettu nykyarvojen mukaan. Koska kiinteän omaisuuden ja osakehuoneistojen omaisuussiirrot eivät suoraan ole vastanneet kutien omistus – ja peruspääomaosuutta kuntayhtymän omaisuudesta, jäsenkunnat ovat sopineet, että Joutsan kunta maksaa Luhangan kunnalle korvausta omistusosuuden ylittävästä jako-osuudesta tasinkona yhteensä 155 786,40 €.

Loppuselvityksen mukaan kuntayhtymän rahavaroista on jäljellä 28 265,59 € ja tästä Luhangan kunnan osuus on 17,5 % eli 4946,48 €.

Joutsan kunnanhallituksen päätöksen mukaan ”omaisuuden luovutukset kunnille käsitellään kuntayhtymän kirjanpidossa siten, että sekä Joutsalle että Luhangalle luovutetun omaisuuden arvo vähennetään kuntayhtymän peruspääomasta enne jakoa Joutsan ja Luhangan peruspääomaosuuksiksi.” Joutsan kunnanhallitus on hyväksynyt liitteen mukaisen lopputilityksen ja on päättänyt, että Luhangan kunnalle suoritetaan sen osuus kassavaroista eli 4946,48 € ja vuotuisia eriä (18148) tasingosta maksetaan vuoteen 2020 asti.

Kunnanjohtajan ehdotus:

Kunnanhallitus merkitsee tiedoksi Joutsan seudun terveydenhuollon kuntayhtymän loppuselvityksen.
Liitteet;
Pöytäkirjaote §38 /22.2.2016
Lopputilitys 31.12.2015

Päätös:

Päätösehdotus hyväksyttiin.


NUORTEN KESÄTYÖPAIKAT

Khall 33 §
                    

Kunta on työllistänyt nuoria kesäisin kahden viikon työelämään tutustumisjaksoille työssä oppimisen periaatteita soveltaen. Korvaus on ollut 250 € jaksolta ja tekninen toimisto on suorittanut valinnan. Nuoria työllistetään kunnan eri sektoreille Tammijärvellä ja kirkonkylässä.

Edellä mainituin perustein työllistettävien määrää on vuosittain rajattu talousarvion mukaan ja heidän tulee olla iältään 15-18 vuotta. Hakijan tulee olla täyttänyt 15-vuotta ennen työssäolojakson alkua.

Kunnanjohtajan ehdotus:

Kunta työllistää tulevan kesän aikana enintään 10 nuorta kahden viikon työjaksona. Nuorelle maksetaan kahden viikon jaksosta 250 €:n korvaus. Ilmoitus kesätyöpaikoista julkaistaan Joutsan Seutu –lehdessä 11.3. sekä kunnan internet-sivuilla. Vapaamuotoiset hakemukset tulee jättää kunnanvirastoon 15.4. mennessä.

                    
Päätös:

                    Päätösehdotus hyväksyttiin.


KUNNANHALLITUKSELLE SAAPUNUT POSTI


Khall 34 §

Posti merkittiin kunnanhallitukselle tietoon saatetuksi.


MUUT ESILLE TULEVAT ASIAT

Khall 35 §

Ei julkinen


OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS


Muutoksenhakukiellot :

Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 91 §:n mukaan oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa.

Pykälät: 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35

Koska päätöksestä voidaan tehdä kuntalain 89 §:n 1 momentin mukaan kirjallinen oikaisuvaatimus, seuraaviin päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamalla:

Pykälät: 28

Oikaisuvaatimusohjeet:

Seuraaviin päätöksiin tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen.

Pykälät: 28

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista. Oikaisuvaatimusaikaa laskettaessa tiedoksisaantipäivää ei oteta lukuun.

Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään:

Luhangan kunnanhallitus
Hakulintie 2
19950 Luhanka
luhanka@luhanka.fi

Oikaisuvaatimuksesta on käytävä ilmi vaatimus perusteluineen, ja se on tekijän allekirjoitettava.


VALITUSOSOITUS

Valitusviranomainen ja valitusaika

Seuraaviin päätöksiin voi hakea muutosta kirjallisella valituksella. Oikaisuvaatimuksen johdosta annettuun päätökseen saa hakea muutosta kunnallisvalituksin vain se, joka on tehnyt oikaisuvaatimuksen. Mikäli päätös on oikaisuvaatimuksen johdosta muuttunut, saa päätökseen hakea muutosta kunnallisvalituksin myös asianosaisen kunnan jäsen.

Valitusviranomainen, osoite ja postiosoite:                    Hämeenlinnan hallinto-oikeus
                    Raatihuoneenkatu 1, 13100 Hämeenlinna
                    puh .kirjaamo 029 56 42210, vaihde 029 56 42200
                    telekopio 029 56 42269
                    tietoliikennekatkon sattuessa 050 407 3429
                    sähköposti: hameenlinna.hao@oikeus.fi

Kunnallisvalitus, pykälät                    Valitusaika 30 pv

Hallintovalitus, pykälät                    Valitusaika

Muu valitusviranomainen, osoite ja postiosoite                    Pykälät                    Valitusaika ___pv

Valitusaika alkaa päätöksen tiedoksisaannista.

Valituskirja

Valituskirjassa on ilmoitettava
- valittajan nimi, ammatti, asuinkunta ja postiosoite
- päätös, johon haetaan muutosta
- miltä osin päätöksestä valitetaan ja muutos, joka vaaditaan siihen tehtäväksi
- muutosvaatimuksen perusteet

Valituskirja on valittajan tai valituskirjan muun laatijan omakätisesti allekirjoitettava. Jos ainoastaan laatija on allekirjoittanut valituskirjan, siinä on mainittava myös laatijan ammatti, asuinkunta ja postiosoite.

Valituskirjaan on liitettävä päätös, josta valitetaan, alkuperäisenä tai viran puolesta oikeaksi todistettuna jäljennöksenä sekä todistus siitä päivästä, josta valitusaika on luettava.

Valituskirjojen toimittaminen

Valituskirjat on toimitettava valitusviranomaiselle ennen valitusajan päättymistä. Omalla vastuulla valituskirjat voi lähettää postitse tai lähetin välityksellä. Postiin valitusasiakirjat on jätettävä niin ajoissa, että ne ehtivät perille ennen valitusajan päättymistä.

Valitusasiakirjat voi toimittaa myös: nimi, osoite ja postiosoite                    Pykälät

Valitusasiakirjat on toimitettava: nimi, osoite ja postiosoite                    Pykälät
(Mainitaan erikseen, jos toimitettava muulle kuin valitusviranomaiselle)

Lisätietoja
Yksityiskohtainen oikaisuvaatimusohje / valitusosoitus liitetään pöytäkirjaotteeseen.
Oikeudenkäyntimaksu hallinto-oikeudessa 250 euroa.                    Liitetään pöytäkirjaa


LUHANGAN KUNTA
                    Kokouspäivämäärä
                    Sivu
Kunnanhallitus
7.3.2016
                    54


                    


Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet

                    


Lautakunta
Hallitus
Valtuusto