Kuntainfo
Hallinto ja palvelut
Tapahtumat
Elinkeinot
Kiinteistöpalvelu

Kunnanhallitus 15.2.2016
§
21 Kunnanvaltuuston 8.2.2016 päätösten täytäntöönpano
22 Keski-Suomen Verkkoholding Oy:n ylimääräinen yhtiökokous
23 Keski-Suomen Valokuituverkot Oy:n ylimääräinen yhtiökokous
24 Sosiaalihuoltolain (SHL) mukaisen kyydityksen järjestäminen Luhangan kirkonkylältä
25 Täydennys lausuntoon / Hämeenlinnan hallinto-oikeus
26 Työn vaativuuden arviointilomakkeet / Koulunkäynninohjaaja
27 Kunnanhallitukselle saapunut posti


KUNNANVALTUUSTON 8.2.2016 PÄÄTÖSTEN TÄYTÄNTÖÖNPANO

Khall 21 §
                    

Kunnanvaltuuston päätökset 8.2.2016 pöytäkirjan mukaan.

Kunnanjohtajan ehdotus:

Kunnanvaltuuston päätökset on tehty valtuuston toimivallan puitteissa eivätkä ne ole lain ja asetusten vastaisia, joten ne voidaan panna täytäntöön lainvoimaisuuden tullen.
                    
Päätös:
                    
Päätösehdotus hyväksyttiin.

KESKI-SUOMEN VERKKOHOLDING OY / YLIMÄÄRÄINEN YHTIÖKOKOUS

Khall 22 §
Keski-Suomen Verkkoholding Oy:n ylimääräinen yhtiökokous pidetään 25.2.2016 klo 10.00 alkaen Jyväskylässä. Jäsenkuntien osakeomistus yhtiössä jakaantuu osakas-sopimuksessa mainitun liitteen mukaisesti. Luhangan kunnalla on yhtiössä 7967 osaketta ja kunnan OPO -sijoitus yhtiöön 21314 €. Keski-Suomen Verkkoholding Oy edustaa kuntia Keski-Suomen Valokuituverkot Oy:n yhtiökokouksessa.

Yhtiökokouksen asialistan kohdassa 5 päätetään yhtiöjärjestyksen muuttamisesta hallituksen jäsenten valinnan osalta
a. jos päätetään, että kaikille omistajakunnille tulee hallituspaikka, niin käynnistetään yhtiöjärjestyksen ja osakassopimuksen muuttamistoimet, jotka tuodaan päätettäväksi seuraavaan yhtiökokoukseen. Mahdollinen vaihtoehto Verkkoyhtiön hallintoneuvosto, josta päättää KSVV:n yhtiökokous.

Yhtiökokousasiat käsitellään esityslistan mukaisesti. Yhtiöjärjestyksen ja osakassopimuksen muuttaminen yhtiön kaikki omistajakunnat huomioon ottaen on kokouksen merkittävin asia. Hallituksen valinnan osalta voitaneen toimia myös siten, että vanha hallitus valitaan uudestaan ja myöhemmin keväällä pidettävässä varsinaisessa yhtiökokouksessa valitaan mahdollisen uuden yhtiöjärjestyksen mukainen hallitus.

Kuntien omistajaohjaus Keski-Suomen Valokuituverkot Oy:ssä toteutuu Keski-Suomen Verkkoholding Oy:n kautta. Tarkoituksena on, että Keski-Suomen Valokuituverkot Oy:n hallitus muodostuisi toimialan asiantuntijoista.

Liite; yhtiökokouskutsu ja käsiteltävät asiat

Kunnanjohtajan ehdotus:

Kunnanhallitus valitsee,

1. edustajan yhtiökokoukseen; sekä

2. ehdokkaan valittavaksi ylimääräisessä yhtiökokouksessa tai myöhemmin pidettävässä varsinaisessa yhtiökokouksessa Keski-Suomen Verkkoholding Oy:n hallituksen jäseneksi tai vaihtoehtoisesti hallituksen varajäseneksi.
Päätös:
1. Yhtiökokousedustajaksi valittiin kunnanjohtaja Reijo Urtti
2. Ehdokkaaksi yhtiön hallituksen jäseneksi valittiin Martti Markkanen ja varalle Tuomo Kärnä.


KESKI-SUOMEN VALOKUITUVERKOT OY / YLIMÄÄRÄINEN YHTIÖKOKOUS

Khall 23 §


Keski-Suomen Valokuituverkot Oy:n ylimääräinen yhtiökokous pidetään 25.2.2016 klo 11.00 alkaen Jyväskylässä.

Yhtiökokouksen asialistan kohdassa 3 päätetään mm. hallintoneuvoston perustamisesta Keski-Suomen Valokuituverkot Oy:lle. Mikäli hallintoneuvosto päätetään perustaa on päätettävä yhtiöjärjestyksen ja osakassopimuksen muuttamisesta sen mahdollistamiseksi. Päätettävä myös hallintoneuvoston sääntöjen, jäsenten lukumääristä yms. valmistelusta seuraavaan yhtiökokoukseen.

Kuntaomistajia Keski-Suomen Valokuituverkot Oy:n yhtiökokouksessa edustaa Keski-Suomen Verkkoholding Oy:n hallitus.

Liite; yhtiökokouskutsu ja käsiteltävät asiat

Kunnanjohtajan ehdotus:

Kunnanhallitus toteaa, että hallintoneuvostoa ei ole tarkoituksenmukaista perustaa, vaan kuntien omistajaohjaus toteutetaan Keski-Suomen Verkkoholding Oy:n kautta.

Kunnanhallitus merkitsee tiedoksi Keski-Suomen Valokuituverkot Oy:n yhtiökokouksen.

Päätös:

Päätösehdotus hyväksyttiin.


SOSIAALIHUOLTOLAIN (SHL) MUKAISEN KYYDITYKSEN JÄRJESTÄMINEN LUHANGAN KIRKONKYLÄLTÄ (Ylimääräinen asia)

Perustltk 77 §
25.11.2015

Luhangan kirkonkylän asukkaat eivät pääse syksyllä ja talvella asioimaan Joutsaan julkisen tai muun vastaavan liikenteen avulla. Perusturvalautakunnassa on keskusteltu asioimismahdollisuuden järjestämistä. Myöntämisperusteet ovat jo olemassa ( ltk 10.11.2009 95§). Tärkeä on kuntalaisten tasa-arvoinen kohtelu ja mahdollisuuksien tarjoaminen. Liite 10

Perusturvajohtajan ehdotus:
Päätetään järjestää sosiaalihuoltolain (20 ja 21 § ja –asetuksen 9 §) mukainen kuljetuspalvelu Luhangan kirkonkylältä alkaen 1.3.2016 ,parillisten viikkojen keskiviikkoina. Aikataulu olisi seuraavanlainen: Luhanka/kk klo 8:15, Joutsassa klo 9 -11 ja paluu klo 11:00, Luhanka klo 11:45.
Kuljetuspalvelu järjestetään ensiksi 31.5.2015 asti, jotta sen tarpeellisuus voidaan todeta ennen lopullista päätöstä. Koulujen loma-aikoina toimii julkinen liikenne.
Tarjoukset asian osalta kysytään tarvittavan kapasiteetin omaavilta paikallisilta palveluntuottajilta.


Perusturvalautakunnan päätös:
Päätettiin, että perusturvajohtaja selvittää lisää asiaa lain näkökulmasta. Päätettiin, että asia otetaan esille seuraavassa lautakunnassa 16.12. 2015.
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

SOSIAALIOHUOLTOLAIN (SHL) MUKAISEN KYYDITYKSEN JÄRJESTÄMINEN LUHANGAN KIRKONKYLÄLTÄ

Perustltk 7 §
28.1.2016

Perusturvalautakunnan kokouksessa 25.11.2015 käsiteltiin sosiaalihuoltolain mukaista kyyditystä Luhangan kirkonkylältä. Asian käsittely siirtyi seuraavaan lautakuntaan.
Sosiaalihuoltolaki ( 14§ ja 23§) edellyttää liikkumista tukevien palvelujen järjestämistä. Liikkumista tukevia palveluita pitää järjestää erityisesti niille , jotka eivät vamman tai sairauden tai toimintakyvyn alenemisen vuoksi voi käyttää itsenäisesti julkisen liikenteen palveluja ja jotka tarvitsevat asioimiseen liittyviä palveluja. Luhangan kunnasta puuttuvat julkisen liikenteen palvelut talviaikaan eli suurimman aikaa vuodesta, noin 10 kk:n ajan.
Yhdenvertaisuuslaki (5§) edellyttää , että viranomaisen on arvioitava yhdenvertaisuuden toteutumista ja ryhdyttävä tarvittaviin toimenpiteisiin yhdenvertaisuuden toteutumisen edistämiseksi.
(Lakiin liittyvät tekstit on lisätty kokouksen jälkeen esitykseen)
Lakien sisällöstä on keskusteltu perusturvalautakunnan jäsenten kanssa.

Perusturvajohtajan ehdotus:
Päätetään järjestää sosiaalihuoltolain ( 20 ja 21 § ja –asetuksen 9 §) mukainen kuljetuspalvelu Luhangan kirkonkylältä alkaen 1.3.2016, parillisten viikkojen keskiviikkoina. Aikataulu olisi seuraavanlainen: Luhanka/kk klo 8:15, Joutsassa klo 9 -11 ja paluu klo 11:00, Luhanka klo 11:45.
Kuljetuspalvelu järjestetään ensiksi 31.5.2016 asti, jotta sen tarpeellisuus voidaan todeta ennen lopullista päätöstä. Koulujen loma-aikoina toimii julkinen liikenne.
Tarjoukset asian osalta kysytään tarvittavan kapasiteetin omaavilta paikallisilta palveluntuottajilta.

Perusturvalautakunnan päätös:
Perusturvalautakunta päätti, että perusturvajohtaja selvittää SHL -kuljetuspalvelun ja julkisen liikenteen yhdistämistä niin, että SHL -kuljetuspalvelupäätöksen omaavat henkilöt maksavat sovitun osuutensa kuljetuksesta ja muut kuntalaiset julkisen liikenteen taksan mukaisesti. Kustannusten jakamisesta sovitaan yhdessä kunnan hallinnon kanssa
Perusturvajohtaja valmistelee asian hallitukselle, jossa asia päätetään.

-----------------------------

SOSIAALIOHUOLTOLAIN (SHL) MUKAISEN KYYDITYKSEN JÄRJESTÄMINEN LUHANGAN KIRKONKYLÄLTÄ

Khall 24 §
Perusturvajohtaja selventää lautakunnan käsittelyä asian osalta kokouksessa.

Kunnanjohtajan ehdotus:

Ehdotus annetaan kokouksessa.

Perusturvajohtaja Sirpa Hyytiäinen esitteli asian kokouksessa. Keskustelun jälkeen kunnanjohtaja antoi seuraavan päätösehdotuksen:

Asia siirretään lisäselvitysten johdosta seuraavaan kokoukseen.

Päätös:

Päätösehdotus hyväksyttiin.


LAUSUNTOPYYNTÖ / HÄMEENLINNAN HALLINTO-OIKEUS

Khall 17 §
1.2.2016
Hämeenlinnan hallinto-oikeus pyytää kunnan lausuntoa kunnanvaltuuston päätökseen 14.12.2015/§28 kohta 3 kohdistuvasta valituksesta, mikä on jätetty hallinto-oikeuteen pvm 14.1.2016.

Valitus kohdistuu kunnanvaltuuston päätöksen kohtaan 3 ja tähän liittyen valituksen tehneet toteavat: ”Emme hyväksy kohdassa 3 tehtyä päätöstä, että Kirkonkylän koulu lakkautettaisiin jo syksystä 2016”.

Muutoksenhakijoina valituksessa ovat Raila Helenius, Kari Helenius, Mervi Nicklen, Susanna Nurmi ja Timo Lehmusvyöry.

Lausunto asiassa tulee antaa 15.2.2016 mennessä.

Liite; lausuntopyyntö pvm 15.1.2016 Dnro 00100/16/2299
Liite; lausuntoehdotus

Kunnanjohtajan ehdotus:

Kunnanhallitus antaa valituksen johdosta hallinto-oikeudelle liitteen mukaisen lausunnon.

Päätös:

Päätösehdotus hyväksyttiin kokouksessa tehdyin tarkennuksin.
Liitteenä lausunto.

-----------------------------


TÄYDENNYS LAUSUNTOON / HÄMEENNLINNAN HALLINTO-OIKEUS

Khall 25 §

Valituksen alaiseen asiaan liittyvien olennaisten lisätietojen johdosta on hallinto-oikeudelle lähetetty liitteen mukainen täydennys 1.2.2016 annettuun lausuntoon. Lausunnon antamisen ajankohta päättyy 15.2.2016, joten täydennys on lähetetty tämä ajankohta huomioon ottaen.

Kunnanjohtajan ehdotus:

Täydennys hallinto-oikeudelle annettuun lausuntoon merkitään kunnanhallitukselle tiedoksi.
Liite.

Päätös:

Päätösehdotus hyväksyttiin.


TYÖN VAATIVUUDEN ARVIOINTILOMAKKEET / KOULUNKÄYNNINOHJAAJA

Khall 26 §

Tehtäväkohtaisen palkan määräytymisperusteena on KVTES:n mukaan ensisijaisesti tehtävien vaativuus. Vaativuuden arviointia varten määritellään vaativuustekijät, joita ovat mm. osaaminen, työn vaikutukset ja vastuu, yhteistyötaidot sekä työolosuhteet. Lisäksi voidaan ottaa huomioon muita seikkoja, joilla katsotaan olevan olennainen vaikutus tehtävään.

Työn vaativuuden arviointia varten on laadittu liitteenä oleva tehtäväkuvauslomake, jossa kuvatut sisällöt (tummennettu tekstiosa) esitetään lomakkeen mallisisältönä. Varsinaisen työn vaativuuden arvioinnin yhteydessä nämä sisällöt tarkentuvat työntekijäkohtaisesti. Toisessa lomakkeessa on määritelty työn vaativuuden arviointiin perustuvat tasot (1 ja 2) ja niiden mukaiset palkat.

Kunnanhallituksen tulee käsitellä laaditut lomakkeet koulunkäynninohjaajan työn vaativuuden arviointia varten.
Liite 1; Tehtäväkuvaus
Liite 2; Työn vaativuuden arviointi

Työn vaativuuden arviointi suoritetaan kunnanhallituksen hyväksymien lomakkeiden pohjalta. Työntekijän lähin esimies tekee ehdotuksen työntekijän TVA -tasosta sekä palkkaryhmästä ja palkka-asiamies työnantajan edustajana antaa asiasta päätöksen.

Kunnanjohtajan ehdotus:

Ehdotus lomakkeiden hyväksymisestä työn vaativuuden arvioinnin perustaksi annetaan kokouksessa.

Kokouksessa kunnanjohtaja antoi seuraavan päätösehdotus:

Kunnanhallitus hyväksyy esitetyt lomakkeet työn vaativuuden arvioinnin perustaksi.
Liite 1; Tehtäväkuvaus
Liite 2; Työn vaativuuden arviointi

Päätös:

Päätösehdotus hyväksyttiin.


KUNNANHALLITUKSELLE SAAPUNUT POSTI

Khall 27 §


Posti merkittiin kunnanhallitukselle tietoon saatetuksi.


OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS


Muutoksenhakukiellot :

Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 91 §:n mukaan oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa.

Pykälät: 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27

Koska päätöksestä voidaan tehdä kuntalain 89 §:n 1 momentin mukaan kirjallinen oikaisuvaatimus, seuraaviin päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamalla:

Pykälät:

Oikaisuvaatimusohjeet:

Seuraaviin päätöksiin tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen.

Pykälät:

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista. Oikaisuvaatimusaikaa laskettaessa tiedoksisaantipäivää ei oteta lukuun.

Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään:

Luhangan kunnanhallitus
Hakulintie 2
19950 Luhanka
luhanka@luhanka.fi

Oikaisuvaatimuksesta on käytävä ilmi vaatimus perusteluineen, ja se on tekijän allekirjoitettava.


VALITUSOSOITUS

Valitusviranomainen ja valitusaika

Seuraaviin päätöksiin voi hakea muutosta kirjallisella valituksella. Oikaisuvaatimuksen johdosta annettuun päätökseen saa hakea muutosta kunnallisvalituksin vain se, joka on tehnyt oikaisuvaatimuksen. Mikäli päätös on oikaisuvaatimuksen johdosta muuttunut, saa päätökseen hakea muutosta kunnallisvalituksin myös asianosaisen kunnan jäsen.

Valitusviranomainen, osoite ja postiosoite:                    Hämeenlinnan hallinto-oikeus
                    Raatihuoneenkatu 1, 13100 Hämeenlinna
                    puh .kirjaamo 029 56 42210, vaihde 029 56 42200
                    telekopio 029 56 42269
                    tietoliikennekatkon sattuessa 050 407 3429
                    sähköposti: hameenlinna.hao@oikeus.fi

Kunnallisvalitus, pykälät                    Valitusaika 30 pv

Hallintovalitus, pykälät                    Valitusaika

Muu valitusviranomainen, osoite ja postiosoite                    Pykälät                    Valitusaika ___pv

Valitusaika alkaa päätöksen tiedoksisaannista.

Valituskirja

Valituskirjassa on ilmoitettava
- valittajan nimi, ammatti, asuinkunta ja postiosoite
- päätös, johon haetaan muutosta
- miltä osin päätöksestä valitetaan ja muutos, joka vaaditaan siihen tehtäväksi
- muutosvaatimuksen perusteet

Valituskirja on valittajan tai valituskirjan muun laatijan omakätisesti allekirjoitettava. Jos ainoastaan laatija on allekirjoittanut valituskirjan, siinä on mainittava myös laatijan ammatti, asuinkunta ja postiosoite.

Valituskirjaan on liitettävä päätös, josta valitetaan, alkuperäisenä tai viran puolesta oikeaksi todistettuna jäljennöksenä sekä todistus siitä päivästä, josta valitusaika on luettava.

Valituskirjojen toimittaminen

Valituskirjat on toimitettava valitusviranomaiselle ennen valitusajan päättymistä. Omalla vastuulla valituskirjat voi lähettää postitse tai lähetin välityksellä. Postiin valitusasiakirjat on jätettävä niin ajoissa, että ne ehtivät perille ennen valitusajan päättymistä.

Valitusasiakirjat voi toimittaa myös: nimi, osoite ja postiosoite                    Pykälät

Valitusasiakirjat on toimitettava: nimi, osoite ja postiosoite                    Pykälät
(Mainitaan erikseen, jos toimitettava muulle kuin valitusviranomaiselle)

Lisätietoja
Yksityiskohtainen oikaisuvaatimusohje / valitusosoitus liitetään pöytäkirjaotteeseen.
Oikeudenkäyntimaksu hallinto-oikeudessa 250 euroa.                    Liitetään pöytäkirjaan


LUHANGAN KUNTA
                    Kokouspäivämäärä
                    Sivu
Kunnanhallitus
15.2.2016
                    35


                    


Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet

                    


Lautakunta
Hallitus
Valtuusto