Kuntainfo
Hallinto ja palvelut
Tapahtumat
Elinkeinot
Kiinteistöpalvelu

Kunnanhallitus 1.2.2016
§
16 Latuverkon kunnossapito / Kirkonkylä
17 Lausuntopyyntö / Hämeenlinnan hallinto-oikeus
18 Yhteistyösopimuksen hyväksyminen työllistymistä edistävästä monialaisesta yhteistyöpalvelusta eli TYP –palvelusta.
19 Avustusanomus / Eläkeliiton Luhangan yhdistys
20 Kunnanhallitukselle saapunut posti

LATUVERKON KUNNOSSAPITO

Khall 14 §
Latuverkon kunnossapidosta pyydetään tarjoukset paikallisilta yrittäjiltä Tammijärvellä ja kirkonkylällä. Kunnan omien latujen lisäksi tarjouspyyntö sisältää Tammijärvellä ns. Iitinmäen latuyhteyden.

Latuverkon kunnossapitoa hoidetaan tuntityönä kunnossapitotarpeen mukaan ja talousarviomäärärahat huomioon ottaen. Tarjoukset pyydetään 18.1.2016 klo 15.00 mennessä edellä mainituin perustein tuntihintatarjouksena.

Kunnanjohtajan ehdotus:

Ehdotus annetaan kokouksessa saapuneiden tarjousten perusteella.

Päätös:
Määräaikaan mennessä saatiin yksi tarjous Tammijärven latuverkon kunnossapidosta.

Kunnanjohtaja antoi kokouksessa seuraavan ehdotuksen:

1. Kunnanhallitus hyväksyy Jukka Heinosen tarjouksen vuodelle 2016 Tammijärven latuverkon kunnossapidosta, liite.
2. Kirkonkylän latuverkon kunnossapidosta pyydetään tarjoukset uudestaan seuraavaan kokoukseen mennessä useammalta toimijalta.

Päätösehdotus hyväksyttiin.

------------------------------
LATUVERKON KUNNOSSAPITO / KIRKONKYLÄ

Khall 16 §
Kirkonkylän latuverkon kunnossapidosta on keskustelu paikallisten toimijoiden kanssa. Latuverkon ylläpito on sovitettava tiestön muuhun kunnossapitoon ja arvioitava tässä yhteydessä eri toimenpiteiden ensisijaisuus. Edellä mainituin perustein varsinaisia tarjouksia latuverkon osalta ei ole pyydetty. Kunnanhallitus voi kuitenkin hyväksyä latuverkon ylläpidolle tuntihinnan, joka maksetaan latuverkon ylläpitoa toteuttavalle yritykselle.

Kunnanjohtajan ehdotus:
Kirkonkylän latuverkon kunnossapidosta maksetaan 45 €/tunti alv.0% kunnossapitoa suorittavalle yritykselle rakennustarkastajalle esitettävän tuntikirjanpidon mukaan.

Päätös:
Päätösehdotus hyväksyttiin.


LAUSUNTOPYYNTÖ / HÄMEENLINNAN HALLINTO-OIKEUS

Khall 17 §

Hämeenlinnan hallinto-oikeus pyytää kunnan lausuntoa kunnanvaltuuston päätökseen 14.12.2015/§28 kohta 3 kohdistuvasta valituksesta, mikä on jätetty hallinto-oikeuteen pvm 14.1.2016.

Valitus kohdistuu kunnanvaltuuston päätöksen kohtaan 3 ja tähän liittyen valituksen tehneet toteavat: ”Emme hyväksy kohdassa 3 tehtyä päätöstä, että Kirkonkylän koulu lakkautettaisiin jo syksystä 2016”.

Muutoksenhakijoina valituksessa ovat Raila Helenius, Kari Helenius, Mervi Nicklen, Susanna Nurmi ja Timo Lehmusvyöry.

Lausunto asiassa tulee antaa 15.2.2016 mennessä.

Liite; lausuntopyyntö pvm 15.1.2016 Dnro 00100/16/2299
Liite; lausuntoehdotus

Kunnanjohtajan ehdotus:

Kunnanhallitus antaa valituksen johdosta hallinto-oikeudelle liitteen mukaisen lausunnon.

Päätös:

Päätösehdotus hyväksyttiin kokouksessa tehdyin tarkennuksin.
Liitteenä lausunto.


YHTEISTYÖSOPIMUKSEN HYVÄKSYMINEN TYÖLLISTYMISTÄ EDISTÄVÄSTÄ MONIALAISESTA YHTEISPALVELUSTA ELI TYP-TOIMINNASTA

Khall 18 §

Kunnanhallitus on antanut 2.2.2015 monialaisesta yhteispalvelusta seuraavan lausunnon:

Lain tavoitteena on työllisyyden edistäminen erikseen määritellystä kohderyhmässä monialaisen yhteispalvelun keinoin. On arvioitu, että vaikeasti työllistyvä henkilö tarvitsee entistä laajemman palvelutarpeen arvioinnin ja sen mukaiset toimet työllistyäkseen. Lähtökohtaisesti monialaisella yhteispalvelun toimintaverkolla on mahdollisuus edistää työllisyyttä kohderyhmässä. Palvelun järjestäminen siten, että se myös haja-asutusalueilla saavuttaa mahdollisimman monia kohderyhmään kuuluvia henkilöitä on kuitenkin palvelun tuloksellisuuden kannalta keskeistä. Tästä johtuen monialaisen yhteispalvelun hallinnollisessa järjestämisessä tulee erityisesti kiinnittää huomiota palvelun saavutettavuuteen ja sovittaa suunniteltu hallinnollinen järjestely yhteen asiakasnäkökulman kanssa.

Edellä mainittu huomioon ottaen Luhangan kunnanhallituksen näkemyksen mukaan monialainen yhteispalvelu tulisi järjestää seudullisena palveluna.

Laki työllistämistä edistävästä monialaisesta yhteispalvelusta (1369/2014) tuli voimaan 1.1.2015. Kaikkien kuntien tulee olla mukana yhteispalvelussa v. 2016 alusta alkaen. Tavoitteena on varmistaa vaikeasti työllistyville työttömille mahdollisimman yhdenvertaiset palvelut koko maassa.

Luhangan työvoimasta vain muutama kymmenen on TYP-kriteerit täyttäviä asiakkaita. Muutoksen yhteydessä päävastuu em. asiakkaista siirtyy TE-toimistoilta kunnille. Vuosi 2016 on työllisyydenhoidon hallintouudistuksen siirtymävuosi, jolloin verkostoilta/alueilta ei vaadita valtakunnallisesti tavoitteita. TEM suosittelee kuitenkin, että verkostojen/alueiden johtoryhmät asettaisivat itselleen selkeät tavoitteet jo vuodeksi 2016.

Keski-Suomessa TE -toimiston toteuttama alkuvalmistelu päätyi jakamaan maakun-nan kahteen verkostoon. Luhanka kuuluu eteläiseen verkostoon.

Eteläisen verkoston järjestäytyminen on edennyt vaiheeseen, jossa kunnista koostuva johtoryhmä on valmistellut yhteistyösopimuksen kuntien hyväksyttäväksi.

Luhanka voi ensi vaiheessa tarjota monialaista yhteispalvelua ilmenevän palvelutarpeen mukaan itse ja täydentää sitä tarvittaessa seudullisena palveluna ja Jyväskylän palvelupisteen palveluina. Verkoston työntekijöinä toimivat perus-turvajohtaja ja toimistosihteeri oman toimen ohella.
Liite:
- yhteistyösopimusluonnos

Kunnanjohtajan ehdotus:

Kunnanhallitus hyväksyy yhteistyösopimuksen työllistymistä edistävästä monialaisesta yhteispalvelusta.

Kunnan yhteyshenkilöksi merkitään perusturvajohtaja Sirpa Hyytiäinen ja monialaisen yhteispalvelupisteen toimipaikan osoitteeksi: Luhangan kunta Kunnanvirasto Hakulintie 2, 19950 Luhanka. Sopimuksen allekirjoittavat kunnanjohtaja ja perusturvajohtaja.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.


AVUSTUSHAKEMUS / ELÄKELIITON LUHANGAN YHDISTYS


Khall 19 §
                    

Eläkeliiton Luhangan yhdistys r.y. on osoittanut kunnalle liitteen mukaisen avustusanomuksen.
Liite.

Talousarviossa vuodelle 2016 on varattu avustuksia varten kustannuspaikalle 031014 2600 euron määräraha

Kunnanjohtajan ehdotus:

Kunnanhallitus myöntää Eläkeliiton Luhangan yhdistykselle 500 euron avustuksen. Avustus maksetaan kohdasta 4740 031014 Avustukset yhteisöille.

Päätös:

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Eino Polvela ja Pirkko Vilkman poistuivat esteellisenä kokoushuoneesta tämän asian käsittelyn ajaksi.KUNNANHALLITUKSELLE SAAPUNUT POSTI

Khall 20 §


Posti merkittiin kunnanhallitukselle tietoon saatetuksi.


OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS


Muutoksenhakukiellot :

Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 91 §:n mukaan oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa.

Pykälät: 17, 20

Koska päätöksestä voidaan tehdä kuntalain 89 §:n 1 momentin mukaan kirjallinen oikaisuvaatimus, seuraaviin päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamalla:


Pykälät: 16, 18, 19

Oikaisuvaatimusohjeet:

Seuraaviin päätöksiin tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen.

Pykälät: 16,18, 19

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista. Oikaisuvaatimusaikaa laskettaessa tiedoksisaantipäivää ei oteta lukuun.

Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään:

Luhangan kunnanhallitus
Hakulintie 2
19950 Luhanka
luhanka@luhanka.fi

Oikaisuvaatimuksesta on käytävä ilmi vaatimus perusteluineen, ja se on tekijän allekirjoitettava.


VALITUSOSOITUS

Valitusviranomainen ja valitusaika

Seuraaviin päätöksiin voi hakea muutosta kirjallisella valituksella. Oikaisuvaatimuksen johdosta annettuun päätökseen saa hakea muutosta kunnallisvalituksin vain se, joka on tehnyt oikaisuvaatimuksen. Mikäli päätös on oikaisuvaatimuksen johdosta muuttunut, saa päätökseen hakea muutosta kunnallisvalituksin myös asianosaisen kunnan jäsen.

Valitusviranomainen, osoite ja postiosoite:                    Hämeenlinnan hallinto-oikeus
                    Raatihuoneenkatu 1, 13100 Hämeenlinna
                    puh .kirjaamo 029 56 42210, vaihde 029 56 42200
                    telekopio 029 56 42269
                    tietoliikennekatkon sattuessa 050 407 3429
                    sähköposti: hameenlinna.hao@oikeus.fi

Kunnallisvalitus, pykälät                    Valitusaika 30 pv

Hallintovalitus, pykälät                    Valitusaika

Muu valitusviranomainen, osoite ja postiosoite                    Pykälät                    Valitusaika ___pv

Valitusaika alkaa päätöksen tiedoksisaannista.

Valituskirja

Valituskirjassa on ilmoitettava
- valittajan nimi, ammatti, asuinkunta ja postiosoite
- päätös, johon haetaan muutosta
- miltä osin päätöksestä valitetaan ja muutos, joka vaaditaan siihen tehtäväksi
- muutosvaatimuksen perusteet

Valituskirja on valittajan tai valituskirjan muun laatijan omakätisesti allekirjoitettava. Jos ainoastaan laatija on allekirjoittanut valituskirjan, siinä on mainittava myös laatijan ammatti, asuinkunta ja postiosoite.

Valituskirjaan on liitettävä päätös, josta valitetaan, alkuperäisenä tai viran puolesta oikeaksi todistettuna jäljennöksenä sekä todistus siitä päivästä, josta valitusaika on luettava.

Valituskirjojen toimittaminen

Valituskirjat on toimitettava valitusviranomaiselle ennen valitusajan päättymistä. Omalla vastuulla valituskirjat voi lähettää postitse tai lähetin välityksellä. Postiin valitusasiakirjat on jätettävä niin ajoissa, että ne ehtivät perille ennen valitusajan päättymistä.

Valitusasiakirjat voi toimittaa myös: nimi, osoite ja postiosoite                    Pykälät

Valitusasiakirjat on toimitettava: nimi, osoite ja postiosoite                    Pykälät
(Mainitaan erikseen, jos toimitettava muulle kuin valitusviranomaiselle)

Lisätietoja
Yksityiskohtainen oikaisuvaatimusohje / valitusosoitus liitetään pöytäkirjaotteeseen.
Oikeudenkäyntimaksu hallinto-oikeudessa 250 euroa.                    Liitetään pöytäkirjaan


LUHANGAN KUNTA
                    Kokouspäivämäärä
                    Sivu
Kunnanhallitus
1.2.2016
                    25


                    


Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet

                    


Lautakunta
Hallitus
Valtuusto