Kuntainfo
Hallinto ja palvelut
Tapahtumat
Elinkeinot
Kiinteistöpalvelu

Kunnanhallitus 18.1.2016
§
10 Pien-Päijänteen rantaosayleiskaavan kaavaehdotus
11 Valtakunnallisesti arvokkaiden maisema-alueiden päivitysinventoinnin kuuleminen
12 Lausuntopyyntö hallituksen linjauksista itsehallintoaluejaon perusteiksi ja sote – uudistuksen askelmerkeiksi
13 Talousarvion toteutuminen ajalla 1.1. – 30.11.2016
14 Latuverkon kunnossapito
15 Kunnanhallitukselle saapunut posti


PIEN-PÄIJÄNTEEN RANTAOSAYLEISKAAVAN ALUSTAVA KAAVALUONNOS

Kaavatmk 12 §
5.8.2014
Kaavasuunnittelija on laatinut rantaosayleiskaavan alustavan kaavaluonnoksen.

Kunnanjohtajan ehdotus:

Kaavatoimikunta käsittelee alustavan kaavaluonnoksen kaavasuunnittelijan esittelyn perusteella ja päättää sen nähtäville asettamisesta.

Päätös:

Käsiteltiin kaavoittajan esittelemänä alustava kaavaluonnos.
Kaavaluonnos tuodaan tarkennusten jälkeen uudestaan kaavatoimikuntaan ja päätetään luonnoksen nähtäville asettamisesta.

-------------------------------

PIEN-PÄIJÄNTEEN RANTAOSAYLEISKAAVAN KAAVALUONNOS JA KAAVA-MÄÄRÄYKSET

Kaavatmk 16 §
7.11.2014
Kaavasuunnittelija on laatinut Pien-Päijänteen rantaosayleiskaavan kaavaluonnoksen ja kaavamääräykset.

Nab Labs Oy Ambiotica on laatinut rantaosayleiskaavan tausta-aineistoksi Luhangan liito-oravaselvityksen (Tutkimusraportti 116/2014 Kirsi Järvisalo, Janne Ruuth, Henna Toivanen) sekä raportin Pien-Päijänteen rantaosayleiskaavan luonto- ja maisemaselvityksestä sekä Natura-arvioinnin tarveharkinnasta. (Tutkimusraportti 131/2014 Tuomas Talvitie, Henna Toivanen, Janne Ruuth).

Kaava-aineisto on kokonaisuudessaan ladattavissa sivulta: http://www.goonia.fi/kaavatmk

Kunnanjohtajan ehdotus:

Kaavatoimikunta käsittelee kaavasuunnittelijan esittelyn perusteella kaavaluonnoksen, kaavamääräykset sekä kaavoitusta varten laaditut selvitykset sekä tekee kunnan-hallitukselle ehdotuksen kaavaluonnoksen ja sen liiteaineistojen nähtäville asettamisesta.


Kokouksessa käsiteltiin kaavoittajan esityksestä kaavaluonnos ja muu valmistelu-aineisto sekä tehtiin näihin eräitä tarkennuksia.

Kaavaluonnoksen ja muun kaavan valmisteluaineiston käsittelyn jälkeen kunnanjohtaja antoi seuraavan ehdotuksen:

Kaavatoimikunta esittää kunnanhallitukselle, että se päättää asettaa kaavaluonnoksen ja muun kaavan valmisteluaineiston yleisesti nähtäville osallisten mielipiteiden kuulemista varten. Kaavaluonnos ja siihen liittyvä valmisteluaineisto pidetään yleisesti nähtävillä 27.11. - 31.12.2014. Lisäksi kaavaluonnosta esitellään yleisötilaisuudessa 2.12.2014. Mielipiteet ja kannanotot kaavaluonnoksesta tai muusta valmisteluaineistosta pyydetään esittämään nähtävilläoloajan kuluessa, viimeistään 31.12.2014 mennessä osoitteella: Luhangan kunta, Kaavatoimikunta Hakulintie 2, 19950 Luhanka.

Kaava-aineisto on kokonaisuudessaan ladattavissa sivulta: http://www.goonia.fi/kaavatmk

Päätös:

Päätösehdotus hyväksyttiin.

--------------------------

PIEN-PÄIJÄNTEEN RANTAOSAYLEISKAAVAN KAAVALUONNOS

Kaavatmk 3 §
23.6.2015
Kaavaluonnos ja kaavan muu valmisteluaineisto asetettiin yleisesti nähtäville 27.11. - 31.12.2014 väliseksi ajaksi. Lisäksi kaavaluonnosta esiteltiin yleisötilaisuudessa 2.12.2014. Kaavaluonnoksesta jätettiin runsaasti mielipiteitä, joiden tutkiminen on ollut kaavoittajan tehtävänä.

Kaavasta järjestettiin kunnan ja Keski-Suomen Ely -keskuksen välinen työneuvottelu 5.3.2015, jossa pohdittiin kaavatyön jatkoa.

Kaavoittaja on työstänyt neuvottelussa esiin tulleita yksityiskohtia kaava-asiakirjoihin ja esittää, että kaavan valmistelua jatketaan asettamalla kaavaluonnos uudelleen yleisesti nähtäville. Kaavaluonnoksen uutta nähtävillepanoa puoltaa kaavarajauksen muutokset ja emätilaselvitykseen lisätyt nykyiset toteutuneet rakennuspaikat.

Kaavoittaja esittelee uuden kaavaluonnoksen sisältöä kokouksessa.


Kunnanjohtajan ehdotus:

Kaavatoimikunta käsittelee kaavaluonnoksen kaavasuunnittelijan esittelyn pohjalta ja päättää, että kaavaluonnos asetetaan uudestaan yleisesti nähtäville 30 pv ajaksi ajalle 25.6. – 7.8.2015. Nähtäville asettamisessa huomioidaan, että kunnanvirasto on suljettu kahden viikon ajan 6. – 17.7.2015. Kuulutus asiasta julkaistaan Joutsan Seutu –lehdessä ja kunnan internet-sivuilla 24.6.2015.

Päätös:

Kaavasuunnittelija esitteli kokouksessa kaavaluonnoksen ja tarkennetun emätilataulukon.

Päätösehdotus hyväksyttiin.


------------------------------------

PIEN-PÄIJÄNTEEN RANTAOSAYLEISKAAVAN 2.KAAVALUONNOS

Kaavatmk 5 §
12.10.2015
Toisesta kaavaluonnoksesta pyydettiin mielipiteet nähtävillä oloaikana eli viimeistään 7.8.2015 mennessä. Edellisestä kaavaluonnoksesta annetut mielipiteet otetaan mahdollisuuksien mukaan huomioon kaavaehdotusta laadittaessa. ELY -keskus on antanut 2. kaavaluonnoksesta lausunnon pvm. 10.9.2015.
Liite;
ELY -keskuksen lausunto.

Kunnanjohtajan ehdotus:

Kaavatoimikunta käsittelee kaavoittajan esittelemänä 2. kaavaluonnoksen perusteella jätetyt sekä edellisestä luonnoksesta huomioon otettavat mielipiteet, ELY –keskuksen lausunnon sekä päättää tämän jälkeen kaavaehdotuksesta ja sen nähtäville asettami-sesta.

Päätös:

Hyväksyttiin kaavoittajan vastineet kaavaluonnoksesta esitettyihin mielipiteisiin ja ELY -keskuksen lausuntoon ja päätettiin esittää suunnittelutarvealueen muodostamista Kesäimen tilalle. Edellä mainituin perustein tarkennettu kaavaehdotus esitetään kunnanhallituksen hyväksyttäväksi ja asetettavaksi edelleen julkisesti nähtäville.


-----------------------------------

PIEN-PÄIJÄNTEEN RANTAOSAYLEISKAAVAN KAAVAEHDOTUS

Khall 10 §

Kaavasuunnittelija on laatinut kaavaehdotuksen pvm 1.1.2016. Kaava-aineistoon kuuluu kaavakartta, kaavamääräykset ja kaavaselostus liitteineen. Aineisto on ladattavissa kaavasuunnittelijan antamasta linkistä erikseen ilmoitettuna ajankohtana.

Kunnanjohtajan ehdotus:

Kunnanhallitus hyväksyy kaavaehdotuksen ja asettaa sen yleisesti nähtäville 30 pv ajaksi ajalle 28.1. – 29.2.2016. Kuulutus asiasta julkaistaan Joutsan Seutu –lehdessä, kunnan ilmoitustauluilla ja internet-sivuilla 27.1.2016. Kaavaehdotuksesta pyydetään tarvittavat viranomaislausunnot.

Mahdolliset muistutukset kaavaehdotuksesta ja muusta valmisteluaineistosta pyydetään esittämään nähtävilläoloajan kuluessa, viimeistään 29.2.2016 mennessä osoitteella: Luhangan kunta, Kaavatoimikunta Hakulintie 2, 19950 Luhanka.

Päätös:

Ennen asian käsittelyä kunnanhallituksen jäsenet Risto Ahola, Martti Markkanen, Pirkko Vilkman sekä valtuuston puheenjohtaja Ahti Weijo ja valtuuston I varapuheenjohtaja Eino Polvela poistuivat esteellisinä kokoushuoneesta.

Kaavoittaja Jari Lämsä esitteli kaavaehdotuksen ja muun nähtäville asetettavan kaava-aineiston ennen päätöksentekoa.


Päätösehdotus hyväksyttiin


VALTAKUNNALLISESTI ARVOKKAIDEN MAISEMA-ALUEIDEN PÄIVITYS-INVENTOINNIN KUULEMINEN

Khall 11 §

Valtakunnallisten maisema-alueiden kuulemisen aikataulu on tarkentunut ajanjaksolle 18.1.2016-19.2.2016. Kuulemista koskevat aineistot on lähetetty kunnan kirjaamoon 7.1.2016 ja merkitty kuntaan saapuneeksi. Lähetetyssä aineistossa on tarkemmat ohjeet esille panosta.

Kuulemisen aikana pidetään kolme esittely / keskustelutilaisuutta: 27.1.2016 KESELYssä, Jyväskylässä, 28.1.2016 Jämsän kaupungintalolla ja 3.2.2016 Pihtiputaan kunnantalolla. Kaikki tilaisuudet pidetään klo 13-15. Järjestäjien toiveena on, että pidettävistä tilaisuuksista ovat tietoisia ne henkilöt, joita asia voi koskea (luottamusmiehet, kaavoittajat ym.). Alueiden maanomistajille ja kuntalaisille olisi toivottavaa saattaa tietoa em. esittelytilaisuuksista myös kunnan tiedotuskanavien kautta. ELY-keskus ilmoittaa esittelytilaisuuksista Keskisuomalaisessa, lisäksi kuulemisen käynnistyessä asiasta tiedotetaan medialle.

Kunnan edustajien on tarkoituksenmukaisinta osallistua Jyväkylässä pidettävään tilaisuuteen 27.1.2016.

Kunnanjohtajan ehdotus:

Kunnanhallitus merkitsee asian tiedoksi ja päättää, että kuulemistilaisuuteen osallis-tuvat kunnanjohtaja tai rakennustarkastaja sekä luottamushenkilöitä harkintansa mukaan.


Päätös:

Päätösehdotus hyväksyttiin.


LAUSUNTOPYYNTÖ HALLITUKSEN LINJAUKSISTA ITSEHALLINTOALUEJAON PERUSTEIKSI JA SOTE-UUDISTUKSEN ASKELMERKEIKSI

Khall 12 §
Maan hallituksen linjausten mukaisesti itsehallintoalueet järjestävät sote-palvelut joko yksin tai kolmen itsehallintoalueen osalta yhdessä muiden sosiaali- ja terveydenhuollon alueiden kanssa. Keski-Suomen maakunta muodostanee yhden yhtenäisen itsehallintoalueen, joka järjestää sote -palvelut yksin.

Itsehallintoalueet muodostetaan siis maakuntajaon pohjalta ja lausuntopyynnössä valtuustolle osoitetussa kysymyksessä tiedustellaan, minkä maakunnan pohjalta muodostettavaan itsehallintoalueeseen kunta katsoo kuuluvansa. Lausuntopyyntöön liittyvässä kyselyssä on myös muita kysymyksiä, joiden osalta ei kuitenkaan edellytetä valtuuston käsittelyä. Kun lausuntopyyntö kuitenkin menee valtuuston käsiteltäväksi, on tarkoituksenmukaista, että kunnan vastaus kyselyyn annetaan kaikkien kysymysten osalta yhtenevästi valtuuston vastauksena.

Kysymykset käsittelevät maakuntajakoa, itsehallintoalueen valintaa, yleistä arviota sote-palveluiden järjestämisestä ja siinä noudatettavista kriteereistä, yhteistyösuuntia, itsehallintoalueiden kykyä järjestää sote-palvelut, itsehallintoalueiden mahdolliset muut tehtävät sekä hyvinvoinnin ja terveyden edistämistä uudistuksen yhteydessä.

Lausuntoaikaa asiassa on jatkettu ja siten kuntien tulee antaa lausuntonsa viimeistään 9.2.2016 klo 16.15 mennessä.
Liitteet;
Lausuntopyyntö pvm. 19.11.2015
Lausuntopyyntökysely
Hallituksen linjausten perustelumuistio
Aluejaon perusteet ja sote-uudistuksen askelmerkit
Hallituksen rahoituslinjaus
Aluejakomuistio
Diaesitys hallituksen linjauksista
Lisätietoja asiasta sivulla: http://alueuudistus.fi/lausuntopyynnot

Kunnanjohtajan ehdotus:
                    Lausuntoehdotus annetaan kokouksessa.

Kunnanjohtajan antoi kokouksessa seuraavan ehdotuksen:

Kunnanhallitus esittää kunnanvaltuustolle, että se antaa asiassa lausunnon kokouksessa esitetyn liiteasiakirjan mukaisesti.

Päätös:
Päätösehdotus hyväksyttiin kokouksessa lausuntoon tehdyin tarkennuksin, liite.


TALOUSARVION TOTEUTUMINEN AJALLA 1.1. – 30.11.2015


Khall 13 §
                    

Talousarvion toteutumaraportti on laadittu 30.11.2015 mennessä kertyneiden käyttötaloustietojen perusteella. Käyttötalousmenoja on kirjautunut jakson loppuun mennessä 78,9 % talousarviosta. Verotuloista on toteutunut 103,2% ja valtionosuuksista 91,6 %.

Liite

Kunnanjohtajan ehdotus

Kunnanhallitus merkitsee tiedoksi talousarvion toteutumisen ajalla 1.1.– 30.11.2015
ja käy asiaan liittyvän keskustelun.

Päätös:

Päätösehdotus hyväksyttiin.


LATUVERKON KUNNOSSAPITO

Khall 14 §

Latuverkon kunnossapidosta pyydetään tarjoukset paikallisilta yrittäjiltä Tammijärvellä ja kirkonkylällä. Kunnan omien latujen lisäksi tarjouspyyntö sisältää Tammijärvellä ns. Iitinmäen latuyhteyden.

Latuverkon kunnossapitoa hoidetaan tuntityönä kunnossapitotarpeen mukaan ja talousarviomäärärahat huomioon ottaen. Tarjoukset pyydetään 18.1.2016 klo 15.00 mennessä edellä mainituin perustein tuntihintatarjouksena.

Kunnanjohtajan ehdotus:

Ehdotus annetaan kokouksessa saapuneiden tarjousten perusteella.

Päätös:

Määräaikaan mennessä saatiin yksi tarjous Tammijärven latuverkon kunnossapidosta.

Kunnanjohtaja antoi kokouksessa seuraavan ehdotuksen:

1. Kunnanhallitus hyväksyy Jukka Heinosen tarjouksen vuodelle 2016 Tammijärven latuverkon kunnossapidosta, liite.
2. Kirkonkylän latuverkon kunnossapidosta pyydetään tarjoukset uudestaan seuraavaan kokoukseen mennessä useammalta toimijalta.


Päätösehdotus hyväksyttiin.


KUNNANHALLITUKSELLE SAAPUNUT POSTI

Khall 15 §


Posti merkittiin kunnanhallitukselle tietoon saatetuksi.


OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS


Muutoksenhakukiellot :

Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 91 §:n mukaan oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa.

Pykälät: 10, 11, 12, 13, 15

Koska päätöksestä voidaan tehdä kuntalain 89 §:n 1 momentin mukaan kirjallinen oikaisuvaatimus, seuraaviin päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamalla:

Pykälät: 14

Oikaisuvaatimusohjeet:

Seuraaviin päätöksiin tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen.

Pykälät: 14

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista. Oikaisuvaatimusaikaa laskettaessa tiedoksisaantipäivää ei oteta lukuun.

Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään:

Luhangan kunnanhallitus
Hakulintie 2
19950 Luhanka
luhanka@luhanka.fi

Oikaisuvaatimuksesta on käytävä ilmi vaatimus perusteluineen, ja se on tekijän allekirjoitettava.


VALITUSOSOITUS

Valitusviranomainen ja valitusaika

Seuraaviin päätöksiin voi hakea muutosta kirjallisella valituksella. Oikaisuvaatimuksen johdosta annettuun päätökseen saa hakea muutosta kunnallisvalituksin vain se, joka on tehnyt oikaisuvaatimuksen. Mikäli päätös on oikaisuvaatimuksen johdosta muuttunut, saa päätökseen hakea muutosta kunnallisvalituksin myös asianosaisen kunnan jäsen.

Valitusviranomainen, osoite ja postiosoite:                    Hämeenlinnan hallinto-oikeus
                    Raatihuoneenkatu 1, 13100 Hämeenlinna
                    puh .kirjaamo 029 56 42210, vaihde 029 56 42200
                    telekopio 029 56 42269
                    tietoliikennekatkon sattuessa 050 407 3429
                    sähköposti: hameenlinna.hao@oikeus.fi

Kunnallisvalitus, pykälät                    Valitusaika 30 pv

Hallintovalitus, pykälät                    Valitusaika

Muu valitusviranomainen, osoite ja postiosoite                    Pykälät                    Valitusaika ___pv

Valitusaika alkaa päätöksen tiedoksisaannista.

Valituskirja

Valituskirjassa on ilmoitettava
- valittajan nimi, ammatti, asuinkunta ja postiosoite
- päätös, johon haetaan muutosta
- miltä osin päätöksestä valitetaan ja muutos, joka vaaditaan siihen tehtäväksi
- muutosvaatimuksen perusteet

Valituskirja on valittajan tai valituskirjan muun laatijan omakätisesti allekirjoitettava. Jos ainoastaan laatija on allekirjoittanut valituskirjan, siinä on mainittava myös laatijan ammatti, asuinkunta ja postiosoite.

Valituskirjaan on liitettävä päätös, josta valitetaan, alkuperäisenä tai viran puolesta oikeaksi todistettuna jäljennöksenä sekä todistus siitä päivästä, josta valitusaika on luettava.

Valituskirjojen toimittaminen

Valituskirjat on toimitettava valitusviranomaiselle ennen valitusajan päättymistä. Omalla vastuulla valituskirjat voi lähettää postitse tai lähetin välityksellä. Postiin valitusasiakirjat on jätettävä niin ajoissa, että ne ehtivät perille ennen valitusajan päättymistä.

Valitusasiakirjat voi toimittaa myös: nimi, osoite ja postiosoite                    Pykälät

Valitusasiakirjat on toimitettava: nimi, osoite ja postiosoite                    Pykälät
(Mainitaan erikseen, jos toimitettava muulle kuin valitusviranomaiselle)

Lisätietoja
Yksityiskohtainen oikaisuvaatimusohje / valitusosoitus liitetään pöytäkirjaotteeseen.
Oikeudenkäyntimaksu hallinto-oikeudessa 250 euroa.                    Liitetään pöytäkirjaan


LUHANGAN KUNTA
                    Kokouspäivämäärä
                    Sivu
Kunnanhallitus
18.1.2016
                    24


                    


Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet

                    


Lautakunta
Hallitus
Valtuusto