Kuntainfo
Hallinto ja palvelut
Tapahtumat
Elinkeinot
Kiinteistöpalvelu

Kunnanhallitus 4.1.2016
§
1 Pöytäkirjanpitäjän ja ilmoitustaulunhoitajan määrääminen
2 Kunnanhallituksen kokoontuminen v. 2016
3 Maksumääräysoikeudesta päättäminen vuodelle 2016
4 Kunnanvaltuuston 14.12.2015 tekemien päätösten täytäntöönpano
5 Sopimus kiinteistönhoidosta vuodelle 2016
6 Sopimus maa-ainesten otosta ja soranottoalueen hoidosta 2016-2025
7 Puunostotarjous / Hepoluhdan leimikko
8 Työkyvyn tukemisen periaatteet, Luhanka
9 Kunnanhallitukselle saapunut posti

PÖYTÄKIRJANPITÄJÄN JA ILMOITUSTAULUNHOITAJAN MÄÄRÄÄMINEN

Khall 1 §
                    

Kunnanhallituksen asiat valmistelee ja esityslistan laatii kunnanjohtaja kunnanhallituksen johtosäännön 6 §:n mukaan. Kunnanvaltuuston esityslistan laatii kunnanjohtaja kunnanhallituksen päätösesitysten pohjalta. Kokouspöytäkirja laaditaan hallintosäännön 15 §:n mukaisesti.

Kunnanhallituksen ja -valtuuston kokouksissa pöytäkirjanpitäjänä on toiminut vuoden 2015 aikana rakennustarkastaja.

Ilmoitustaulunhoitajana on toiminut kunnanjohtaja. Ilmoitustaulunhoitajan tehtäviin kuuluu kokousten kuuluttamisen lisäksi kaikki muut julkisen kuuluttamisen alaiset asiat.
                    
Kunnanjohtajan ehdotus:

Kunnanhallitus päättää, että;
1. kunnanhallituksen ja kunnanvaltuuston kokouksissa pöytäkirjanpitäjänä toimii
rakennustarkastaja sekä;
2. määrää kuulutusten hoitamista varten ilmoitustaulunhoitajan.

Päätös:

Päätöskohta 1: Päätösehdotus hyväksyttiin.

Päätöskohta 2: Ilmoitustaulunhoitajaksi määrättiin kunnanjohtaja.


KUNNANHALLITUKSEN KOKOONTUMINEN V.2016

Khall 2 §
                    

Kunnanhallitus on kokoontunut v. 2015 pääsääntöisesti kuukauden 1. ja 3. maanantai klo 17.00 alkaen. Heinäkuussa vuosilomien aikaan kunnanhallitus ei ole kokoontunut.

Kunnanhallitus kokoontuu muulloinkin, kun puheenjohtaja katsoo kokouksen tarpeelliseksi tai kunnanhallituksen jäsenten enemmistö on tehnyt siitä hänelle esityksen.

Kunnanjohtajan ehdotus:

Kunnanhallitus kokoontuu v. 2016 kuukauden 1. ja 3. maanantai klo 17.00 alkaen sekä muulloinkin, kun puheenjohtaja katsoo kokouksen tarpeelliseksi tai kunnanhallituksen jäsenten enemmistö on tehnyt siitä hänelle esityksen.

Kokouksessa kunnanjohtaja antoi uuden päätösehdotuksen seuraavasti:

Kunnanhallitus kokoontuu v. 2016 pääsääntöisesti kuukauden 1. ja 3. maanantai klo 18.00 alkaen sekä muulloinkin, kun puheenjohtaja katsoo kokouksen tarpeelliseksi tai kunnanhallituksen jäsenten enemmistö on tehnyt siitä hänelle esityksen.

Päätös:
                    
Päätösehdotus hyväksyttiin.


MAKSUMÄÄRÄYSOIKEUDESTA PÄÄTTÄMINEN VUODELLE 2016

Khall 3 §
                    

Maksumääräysoikeus on perustunut kunnanhallituksen johtosäännön kohtaan 2 LUKU 3 § kohta 4 d. Maksumääräysoikeus on yleisesti ollut kunnanhallituksen puheenjohtajalla (matkalaskut) ja kunnanjohtajalla. Perusturvan sosiaalihuollon asiat ovat myös edellyttäneet maksumääräysoikeutta.

Kunnanjohtajan ehdotus:

Kunnanhallitus päättää kunnanhallituksen johtosääntöön perustuen antaa maksu-määräysoikeuden vuodelle 2016 kunnanjohtajalle ja kunnanhallituksen puheenjohtajalle (kunnanjohtajan matkalaskut) sekä perusturvajohtajalle sosiaalihuollon asioissa.


Päätös:

Päätösehdotus hyväksyttiin.


KUNNANVALTUUSTON 14.12.2015 PÄÄTÖSTEN TÄYTÄNTÖÖNPANO

Khall 4 §
                    

Kunnanvaltuuston päätökset 14.12.2015 pöytäkirjan mukaan.

Kunnanjohtajan ehdotus:

Kunnanvaltuuston päätökset on tehty valtuuston toimivallan puitteissa eivätkä ne ole lain ja asetusten vastaisia, joten ne voidaan panna täytäntöön lainvoimaisuuden tullen.
                    
Päätös:
                    
Päätösehdotus hyväksyttiin.


SOPIMUS KIINTEISTÖNHOIDOSTA VUODELLE 2016

Khall 5 §

Kunnanhallitus on hyväksynyt päätöksellään §138/16.11.2015 edullisimpana tarjouksena Tmi Jyrki Hietasen tarjouksen kiinteistönhoidon palveluista ajalle 1.1. – 31.12.2016 sekä mahdollisen option vuodelle 2017.

Kunnanhallituksen päätöksen perusteella ja kiinteistöhoidon kilpailutuksen kohteet ja sisällöstä laaditun asiakirjan (pvm 9.10.2015) mukaan sekä kunnan yleisin hankintaperustein on kiinteistöhoitopalvelun toimittamisesta laadittu liitteenä oleva sopimus.

Kunnanjohtajan ehdotus:

Kunnanhallitus hyväksyy vuodelle 2016 laaditun liitteenä olevan sopimuksen kiinteistönhoidosta.

Päätös:

Päätösehdotus hyväksyttiin.
Liite; hyväksytty sopimus.


SOPIMUS MAA-AINESTEN OTOSTA JA SORANOTTOALUEEN HOIDOSTA V. 2016 - 2025

Khall 6 §

Kunnanhallitus on hyväksynyt päätöksellään § 137/16.11.2015 Luhangan liikenne / Eero Aron tarjouksen maa-ainesten otosta ja kunnan sora-alueen hoidosta vuosille 2016-2025. Sopimuksen edellytyksenä on maa-aineslupa vastaaville vuosille.

Edellä mainitun päätöksen mukaisesti Luhangan liikenne / Eero Aron kanssa on laadittu sopimus maa-ainesten otosta ja soranottoalueen hoidosta.
Liite

Kunnanjohtajan ehdotus:

Kunnanhallitus hyväksyy vuosille 2016-2025 laaditun liitteenä olevan sopimuksen maa-ainesten otosta ja soranottoalueen hoidosta.

Päätös:

Päätösehdotus hyväksyttiin sopimustekstiin kokouksessa tehdyn tarkennuksen jälkeen.
Liite; hyväksytty sopimus.


PUUNOSTOTARJOUS / HEPOLUHDAN LEIMIKKO

Khall 7 §

Päijänteen metsänhoitoyhdistys asetti Hepoluhdan puistohakkuusta laaditun leimikon valtuutuksensa mukaisesti myyntiin. Leimausseloste on laadittu pvm 24.11.2015. Määräaikaan mennessä leimikosta saatiin vain yksi tarjous.

Liite; tarjous pvm 22.12.2015
Liite; leimausseloste pvm 24.11.2015

Kunnanjohtajan ehdotus:

Kunnanhallitus käsittelee tarjouksen ja päättää sen hyväksymisestä.

Kunnanjohtaja ilmoitti esteellisyydestään ja poistui kokoushuoneesta asian käsittelyn ja päätöksenteon ajaksi.

Päätös:

Kunnanhallitus käsitteli leimausselosteen sekä saapuneen tarjouksen ja päätti hylätä tarjouksen.

Toimenpiteet leimikon osalta päätettiin siirtää myöhempään ajankohtaan.


TYÖKYVYN TUKEMISEN PERIAATTEET, LUHANKA

Khall 8 §

Kunnan palveluksessa olevan henkilöstön työkyvyn tukemiseksi on laadittu liitteenä olevan asiakirja, jossa on esitetty työkyvyn tukemisen toimintamalli. Asiakirjaan liittyy yhtenä osana kunnan päihdeohjelma.

Kunnanhallituksen tulee kunnanhallituksen johtosäännön 2 luvun 3§:n 5 a kohdan mukaan antaa yleisohjeita henkilöstösuunnittelusta, palvelusuhteeseen ottamisesta, siitä eroamisesta tai erottamisesta ja palkkauksesta, työhön perehdyttämisestä, henkilöstöohjauksesta ja –palvelusta sekä muista palvelussuhdetta koskevista asioista. Työkyvyn tukemisen periaatteet kuuluvat kunnanhallituksen päätettäviin asioihin edellä mainittuun johtosääntökohtaan perustuen.

Kunnanhallituksen käsittelyn jälkeen työkyvyn tukemisen toimintamalli voidaan ottaa käyttöön kunnan henkilöstön kanssa. Toimintamallin keskeinen periaate on varhaisen tuen toteutuminen työkyvyn tukemisessa ja sen mukainen henkilöstön hyvinvointi ja asianmukainen esimiestyö.
Samassa yhteydessä on uudistettu sairauspoissaolohakemus.

Liitteet;
1. Työkyvyn tukemisen periaatteet, Luhanka
2. Luhangan kunnan päihdeohjelma
3. Sairauspoissaolohakemus


Kunnanjohtajan ehdotus:

Kunnanhallitus hyväksyy työkyvyn tukemisen periaatteet (liite1), kunnan päihdeohjelman (liite2) ja sairauspoissaolohakemus –lomakkeen (liite3).

Päätös:

Päätösehdotus hyväksyttiin.


KUNNANHALLITUKSELLE SAAPUNUT POSTI

Khall 9 §


Posti merkittiin kunnanhallitukselle tietoon saatetuksi.


OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS


Muutoksenhakukiellot :

Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 91 §:n mukaan oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa.

Pykälät: 1, 2, 3, 4, 9

Koska päätöksestä voidaan tehdä kuntalain 89 §:n 1 momentin mukaan kirjallinen oikaisuvaatimus, seuraaviin päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamalla:

Pykälät: 5, 6, 7, 8,

Oikaisuvaatimusohjeet:

Seuraaviin päätöksiin tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen.

Pykälät:

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista. Oikaisuvaatimusaikaa laskettaessa tiedoksisaantipäivää ei oteta lukuun.

Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään:

Luhangan kunnanhallitus
Hakulintie 2
19950 Luhanka
luhanka@luhanka.fi

Oikaisuvaatimuksesta on käytävä ilmi vaatimus perusteluineen, ja se on tekijän allekirjoitettava.


VALITUSOSOITUS

Valitusviranomainen ja valitusaika

Seuraaviin päätöksiin voi hakea muutosta kirjallisella valituksella. Oikaisuvaatimuksen johdosta annettuun päätökseen saa hakea muutosta kunnallisvalituksin vain se, joka on tehnyt oikaisuvaatimuksen. Mikäli päätös on oikaisuvaatimuksen johdosta muuttunut, saa päätökseen hakea muutosta kunnallisvalituksin myös asianosaisen kunnan jäsen.

Valitusviranomainen, osoite ja postiosoite:                    Hämeenlinnan hallinto-oikeus
                    Raatihuoneenkatu 1, 13100 Hämeenlinna
                    puh .kirjaamo 029 56 42210, vaihde 029 56 42200
                    telekopio 029 56 42269
                    tietoliikennekatkon sattuessa 050 407 3429
                    sähköposti: hameenlinna.hao@oikeus.fi

Kunnallisvalitus, pykälät                    Valitusaika 30 pv

Hallintovalitus, pykälät                    Valitusaika

Muu valitusviranomainen, osoite ja postiosoite                    Pykälät                    Valitusaika ___pv

Valitusaika alkaa päätöksen tiedoksisaannista.

Valituskirja

Valituskirjassa on ilmoitettava
- valittajan nimi, ammatti, asuinkunta ja postiosoite
- päätös, johon haetaan muutosta
- miltä osin päätöksestä valitetaan ja muutos, joka vaaditaan siihen tehtäväksi
- muutosvaatimuksen perusteet

Valituskirja on valittajan tai valituskirjan muun laatijan omakätisesti allekirjoitettava. Jos ainoastaan laatija on allekirjoittanut valituskirjan, siinä on mainittava myös laatijan ammatti, asuinkunta ja postiosoite.

Valituskirjaan on liitettävä päätös, josta valitetaan, alkuperäisenä tai viran puolesta oikeaksi todistettuna jäljennöksenä sekä todistus siitä päivästä, josta valitusaika on luettava.

Valituskirjojen toimittaminen

Valituskirjat on toimitettava valitusviranomaiselle ennen valitusajan päättymistä. Omalla vastuulla valituskirjat voi lähettää postitse tai lähetin välityksellä. Postiin valitusasiakirjat on jätettävä niin ajoissa, että ne ehtivät perille ennen valitusajan päättymistä.

Valitusasiakirjat voi toimittaa myös: nimi, osoite ja postiosoite                    Pykälät

Valitusasiakirjat on toimitettava: nimi, osoite ja postiosoite                    Pykälät
(Mainitaan erikseen, jos toimitettava muulle kuin valitusviranomaiselle)

Lisätietoja
Yksityiskohtainen oikaisuvaatimusohje / valitusosoitus liitetään pöytäkirjaotteeseen.
Oikeudenkäyntimaksu hallinto-oikeudessa 250 euroa.                    Liitetään pöytäkirjaan


LUHANGAN KUNTA
                    Kokouspäivämäärä
                    Sivu
Kunnanhallitus
4.1.2016
                    12


                    


Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet

                    


Lautakunta
Hallitus
Valtuusto