Kuntainfo
Hallinto ja palvelut
Tapahtumat
Elinkeinot
Kiinteistöpalvelu

Kunnanvaltuusto 8.2.2016
§
1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
2 Pöytäkirjan tarkastajat
3 Lausuntopyyntö hallituksen linjauksista itsehallintoaluejaon perusteiksi ja sote – uudistuksen askelmerkeiksi
4 Kiireelliset asiat
5 Ilmoitusasiat


KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Kvalt 1 §
                    
                    
Kunnanvaltuuston kokouskutsu on kiinnitetty kunnan ilmoitustaululle 29.1.2016 ja lähetetty samana päivänä muille ilmoituspaikoille sekä lähetetty esityslistoineen valtuutetuille, varavaltuutetuille sekä niille, joilla on valtuuston kokouksissa läsnäolo-oikeus. Joutsan Seutu-lehdessä kokouksesta on kuulutettu 27.1.2016.

Kunnanvaltuuston kokous on näin saatettu tiedoksi KuntaL 54 §:ssä säädetyllä tavalla ja kunnanvaltuuston työjärjestyksen 8 §:ssä määrätyllä tavalla.

Suoritetaan nimenhuuto.

Esitys:

Kunnanvaltuusto toteaa kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden.

Suoritettiin nimenhuuto. Läsnä nimenhuudossa oli 14 valtuutettua, yksi poissa.

Käsiteltävät asiat § 1 - 5

Päätös:

Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

                    
PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJAT

Kvalt 2 §
Valtuutettu Päivi Seppälä saapui kokoukseen ennen tämän asiakohdan käsittelyä.

Pöytäkirja tarkastetaan 10.2.2016.

Esitys:

Kunnanvaltuusto valitsee kaksi pöytäkirjan tarkastajaa.

Päätös:
                    
Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Eino Polvela ja Mirkka Tuominen.


                    
LAUSUNTOPYYNTÖ HALLITUKSEN LINJAUKSISTA ITSEHALLINTOALUEJAON PERUSTEIKSI JA SOTE-UUDISTUKSEN ASKELMERKEIKSI

Khall 12 §
18.1.2016
Maan hallituksen linjausten mukaisesti itsehallintoalueet järjestävät sote-palvelut joko yksin tai kolmen itsehallintoalueen osalta yhdessä muiden sosiaali- ja terveydenhuollon alueiden kanssa. Keski-Suomen maakunta muodostanee yhden yhtenäisen itsehallintoalueen, joka järjestää sote -palvelut yksin.

Itsehallintoalueet muodostetaan siis maakuntajaon pohjalta ja lausuntopyynnössä valtuustolle osoitetussa kysymyksessä tiedustellaan, minkä maakunnan pohjalta muodostettavaan itsehallintoalueeseen kunta katsoo kuuluvansa. Lausuntopyyntöön liittyvässä kyselyssä on myös muita kysymyksiä, joiden osalta ei kuitenkaan edellytetä valtuuston käsittelyä. Kun lausuntopyyntö kuitenkin menee valtuuston käsiteltäväksi, on tarkoituksenmukaista, että kunnan vastaus kyselyyn annetaan kaikkien kysymysten osalta yhtenevästi valtuuston vastauksena.

Kysymykset käsittelevät maakuntajakoa, itsehallintoalueen valintaa, yleistä arviota sote-palveluiden järjestämisestä ja siinä noudatettavista kriteereistä, yhteistyösuuntia, itsehallintoalueiden kykyä järjestää sote-palvelut, itsehallintoalueiden mahdolliset muut tehtävät sekä hyvinvoinnin ja terveyden edistämistä uudistuksen yhteydessä.

Lausuntoaikaa asiassa on jatkettu ja siten kuntien tulee antaa lausuntonsa viimeistään 9.2.2016 klo 16.15 mennessä.
Liitteet;
Lausuntopyyntö pvm. 19.11.2015
Lausuntopyyntökysely
Hallituksen linjausten perustelumuistio
Aluejaon perusteet ja sote-uudistuksen askelmerkit
Hallituksen rahoituslinjaus
Aluejakomuistio
Diaesitys hallituksen linjauksista
Lisätietoja asiasta sivulla: http://alueuudistus.fi/lausuntopyynnot

Kunnanjohtajan ehdotus:
Lausuntoehdotus annetaan kokouksessa.

Kunnanjohtajan antoi kokouksessa seuraavan ehdotuksen:

Kunnanhallitus esittää kunnanvaltuustolle, että se antaa asiassa lausunnon kokouksessa esitetyn liiteasiakirjan mukaisesti.

Päätös:
Päätösehdotus hyväksyttiin kokouksessa lausuntoon tehdyin tarkennuksin, liite.

-----------------------------

Kvalt 3 § Päätös:

Päätösehdotus hyväksyttiin.
Liite


KIIREELLISET ASIAT

Mahdolliset kiireelliset asiat ilmoitetaan kokouksessa.

Kvalt 4 § Päätös:
                    

Kiireellisiä asioita ei ollut.


ILMOITUSASIAT

Mahdolliset ilmoitusasiat esitetään kokouksessa.

Kvalt 5 § Päätös:

Ilmoitusasioita ei ollut.
LUHANGAN KUNTA
                    Kokouspäivämäärä
                    Sivu
Kunnanvaltuusto
8.2.2016
                    6


                    


Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet

                    


Lautakunta
Hallitus
Valtuusto